Lakiosa ja perintövero

Lakiosa tarkoittaa rintaperilliselle eli perittävän suoraan alenevassa polvessa oleville sukulaisille (lapsi tai lapsenlapsi) määrättyä vähimmäisosuutta vainajan jäämistöstä. Lakiosastakin on maksettava perintöveroa. Lakiosa ja perintövero määräytyvät saadun perinnön suuruuden perusteella.

Lakiosa on puolet perintöosasta. Jos rintaperillisiä on kaksi, on heidän kummankin perintöosa 1/2 -osaa koko jäämistöstä. Kummankin lapsen lakiosa on siten 1/4 -osaa jäämistöstä.

Perintöveron määrä

Perintöveron määrä riippuu siitä, kuinka paljon perintöä tulee ja siitä, kuinka läheinen perinnönsaaja on perinnönjättäjään nähden. Perintöverotuksessa on kaksi veroluokkaa; veroluokka I ja veroluokka II. Ensimmäisessä veroluokassa perintövero on pienempi kuin toisessa veroluokassa. Rintaperilliset kuuluvat veroluokkaan I. Koska lakiosan voi saada vain rintaperillinen, kyseeseen tulee lakiosan perintöverotuksessa aina I veroluokka.

Ajankohtainen tieto perintöveron määräytymisestä ja määristä löytyvät perintö- ja lahjaverolaista. Perintöveron määrää voi laskea myös verottajan perintöverolaskurilla.

Jotta saanto katsotaan lakiosaksi ja siten perinnöksi, edellytetään, että siitä on tehty erikseen kullekin testamentin saajalle lakiosailmoitus. Muuten vaarana on, että saanto saatetaan katsoa lahjaksi, jolloin se verotetaan perintöverotuksen sijaan lahjaverotuksessa, joka on perintöverotusta tiukempaa (ks. esim. oikeustapaus KHO 8.9.1980 T 4168).

Koska lakiosa on tarkoitettu suojaamaan rintaperillistä, tarkoitetaan sillä yleensä koko lakiosaa. Sille ei kuitenkaan ole estettä, että rintaperillinen vaatii pienemmän osan lakiosastaan kuin mitä hänelle kuuluu. Oikeuskäytännössä on katsottu mahdolliseksi, että rintaperillinen vaatii lakiosaansa vain verovapaalta osalta, jolloin maksettavaksi tulee perintöveroa vain siltä osin, kuin perillinen vaati perintöä lopun lakiosasta mennessä testamentin saajille. Esimerkiksi oikeustapauksessa KHO 2013:52 ei katsottu, että perillinen olisi näin toimiessaan luopunut osittain perinnöstä ja esittänyt määräyksiä perinnönjaosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.