Lakiosan loukkaaminen

Lakiosan loukkaaminen tarkoittaa sitä, että perinnönjättäjä testamenttaa omaisuutensa lakiosaan oikeutetun rintaperillisen ulottumattomiin. Rintaperillinen voi estää lakiosan loukkaamisen. Rintaperilliselle on turvattu oikeus lakiosan saamiseen perinnönjättäjän jälkeen.

Lakiosa on määritelty siten, että se on puolet siitä perintöosan arvosta. Perintöosa on puolestaan se osuus perinnöstä, minkä perillinen saisi lainmukaisen perimysjärjestyksen perusteella. Testamentin avulla lapset voidaan siten osittain syrjäyttää perinnöstä, mutta ei kokonaan. Koska lakiosa on vain puolet jäämistön kokonaisarvosta, perittävällä on mahdollisuus määrätä puolet omaisuudestaan haluamalleen henkilölle. Jos perinnönjättäjällä ei ole rintaperillisiä (lapset, lapsenlapset…), voi koko omaisuuden testamentata haluamallaan tavalla ilman, että siitä voidaan esittää lakiosavaatimuksia.

Lakiosa on suoritettava sitä vaativalle rintaperilliselle täysimääräisenä ja vapaana rasitteista. Lakiosan loukkaaminen tapahtuu myös esimerkiksi silloin, jos rintaperilliselle annettaisiin testamentilla omaisuutta, johon toisella henkilöllä on hallintaoikeus. Lakiosa saadaan kuintenkin maksaa myös rahana. Jos siis perinnönjättäjä siirtää testamentilla kaiken omaisuutensa, esim. talon, jollekulle henkilölle, ei testamentin saajan pidä antaa lakiosana rintaperilliselle osuutta juuri kyseisestä omaisuudesta. Jos testamentin saaja maksaa lakiosaa vaatineelle rintaperilliselle rahana lakiosan arvoa vastaavan määrän, on lakiosaperillinen silloin saanut lakiosansa loukkaamattomana.

Rintaperillisellä on oikeus hakea kanteella lakiosan täydennystä silloin, kun perittävän elinikänsä aikana tekemät vastikkeettomat luovutukset ovat esteenä lakiosan toteuttamiselle. Rintaperillisen lakiosavaatimuksia kohtaan lesken asema on testamentin saajasta eroavalla tavalla vahva. Lesken vähimmäissuoja syrjäyttää perillisten lakiosaoikeuden. Lesken vähimmäissuojan voidaan katsoa kattavan oikeus pitää hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto ja siihen kuuluva tavanomainen asuinirtaimisto. Lakiosan toteuttaminen estyy, mikäli se koostuu lesken vähimmäissuojaan kuuluvasta omaisuudesta. Tällöin lakiosan toteuttaminen siirtyy siihen ajankohtaan, jona lesken oikeus lakkaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.