Lakiosan vaatiminen

Lakiosan vaatiminen tehdään kirjallisesti lakiosavaatimuksella. Lakiosavaatimus toimitetaan testamentinsaajalle tiedoksi.

Lakiosa ei tule perilliselle automaattisesti. Mikäli perillinen haluaa turvata lakiosaoikeutensa toteutumisen, tulee hänen esittää lakiosaa koskeva vaatimus testamentin saajalle. Lakiosavaatimuksen esittämiselle on varattu aikaa kuusi kuukautta siitä eteenpäin, kun tieto testamentista on annettu perilliselle. Testamentin saajan on annettava testamentti tiedoksi perillisille. Testamentti on annettava tiedoksi jokaiselle perilliselle erikseen. Testamentin tiedoksianto on tehtävä todisteellisesti ja perilliselle on annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Pelkkä ilmoitus testamentin olemassaolosta ei riitä tiedoksiannoksi. Kuuden kuukauden aika lakiosavaatimuksen esittämiseen alkaa kulua vasta, kun testamentti on annettu oikealla edellä kuvatulla tavalla tiedoksi perilliselle.

Lakiosavaatimuksen tekeminen on suositeltavaa tehdä joko haastemiehen välityksellä tai muuten todisteellisesti. On myös mahdollista, että testamentin saaja välttelee lakiosaa koskevan vaatimuksen tiedoksiantoa, jolloin tällaisen vaatimuksen ilmoittaminen saattaa osoittautua hankalaksi. Mikäli asiassa ilmenneiden seikkojen myötä on pääteltävissä, ettei vaatimuksen ilmoittaminen testamentin saajan toiminnan vuoksi ole mahdollista, lakiosaa koskevan vaatimuksen ilmoittaminen voidaan suorittaa myös ilmoittamalla siitä kyseessä olevan aikavälin puitteissa julkaistavassa virallisessa lehdessä.

Lakiosan vaatiminen on hyvä tehdä todisteellisesti siten, että testamentin tiedoksiantoa koskevaan paperiin rintaperillinen lisää tiedoksisaantia koskevan ilmoituksen lisäksi merkinnän siitä, että hän aikoo vaatia lakiosaa. Testamentin saajan on siis käytettävä omaa tiedoksiantolomaketta todistaakseen tiedoksiannon tapahtuneen. Kun samassa lomakkeessa lukee vaatimus lakiosasta, tulee siitä selvä ja riidaton tätä kautta.

Lakiosavaatimuksesta käytetään myös ilmaisua lakiosailmoitus. Niillä tarkoitetaan samaa asiaa.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.