Lakiosasta luopuminen

Lakiosasta luopuminen on mahdollista. Lakiosaperillinen voi luopua lakiosastaan. Luopuminen voi tapahtua joko perittävän eläessä tai tämän kuoltua.

Perittävän eläessä perillinen voi hyväksyä perittävän tekemän testamentin tai muulla tavoin kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä. Lakiosaperillinen saa tällöin kuitenkin lakiosansa, jollei hän ole saanut siitä kohtuullista vastiketta. Käytännössä perinnönjättäjän eläessä tapahtuvasta perinnöstä luopumisesta maksetaan rahana tai annetaan muuna vastikkeena sellainen lakiosaa vastaava määrä, johon lakiosaperillinen olisi oikeutettu, jos perittävä olisi kuollut luopumishetkellä. Toisin sanoen lakiosaperillinen saa perintönsä ”ennakkoon” jo perinnöjättäjän eläessä. Perillinen ei kuitenkaan saa lakiosaansa eikä kohtuullista vastiketta, jos hänen puolisonsa saa testamentin nojalla tai hänen jälkeläisensä saavat lain tai testamentin nojalla lakiosaa vastaavan omaisuuden.

Perinnönjättäjän kuoltua perillinen voi luopua lakiosastaan kuten muustakin perinnöstä. Lakiosasta luopuminen ei edellytä aktiivisia toimenpiteitä vaan siihen riittää se, että jättää lakiosavaatimuksen tekemättä. Testamentinsaajalle on kuitenkin hyvä ilmoittaa pian testamentin tiedoksisaannin jälkeen, aikooko lakiosaan oikeutettu perillinen vaatia lakiosaansa vai ei.

Perinnöstä luopuminen on tehtävä ennen kuin perillinen on ryhtynyt perintöön, jotta luopuminen olisi tehokas. Perintöön ryhtyminen tarkoittaa esimerkiksi perintösaannon vastaanottamista tai jäämistöomaisuuden muunlaista hallintaa tai oikeustoimia sen suhteen. Jos perinnöstä luopuminen tapahtuu vasta sen jälkeen, kun perillinen on jo ryhtynyt perintöön, katsotaan luopuminen tällöin lahjoitukseksi sen hyväksi, joka perinnön saa luopumisen jälkeen. Lakiosasta ei siis voi tehokkaasti luopua enää sen jälkeen, kun sen on jo vastaanottanut.

Nopeaa apua lakiasioihin.