Palvelurikoksen voidaan laissa mainituilla perusteilla katsoa olevan myös lievä tai törkeä. Arvioinnin lähtökohtana on palvelusrikoksen tunnusmerkistö.

Palvelusrikokseen syyllistyy sotilas, joka:

  • rikkoo tai jättää täyttämättä palvelukseen kuuluvan velvollisuuden taikka palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskevan ohjesäännöllä tai muulla tavoin annetun määräyksen.
  • on palvelustehtävässä siinä määrin alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alainen, että hänen kykynsä suorittaa palvelusta on alentunut, tai
  • hankkiakseen itselleen vapautuksen, loman tai muun helpotuksen palveluksesta vioittaa itseään, vahingoittaa terveyttään tai sitä yrittää taikka sanotussa tarkoituksessa esittää valheellisen tiedon.

lievä palvelusrikos

Mikäli palvelusrikos, ottaen huomioon palvelustehtävän laatu tai muut seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi palvelurikokseksi. Lievinä palvelusrikoksina tulevat usein rangaistavaksi varusmiesten tekemät vähäiset rikkomukset.

Lievästä palvelusrikoksesta tuomitaan kurinpitorangaistus.

törkeä palvelusrikos

Törkeään palvelurikokseen syyllistyminen edellyttää, että teko täyttää jonkun laissa määritellyn törkeysperusteen, ja teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Kyseessä voi olla törkeä palvelusrikos, mikäli palvelusrikoksessa

  • tavoitellaan huomattavaa hyötyä,
  • pyritään aiheuttamaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa, tai
  • rikos on tehty erityisen vastuunalaista tehtävää suoritettaessa.

Huomattavalla hyödyllä voidaan tarkoittaa noin 15 000 euron rajan ylittävää taloudellista hyötyä. Vahingon tuntuvuutta taas arvioidaan suhteessa asianomistajan oloihin. Erityisen vastuunalaisesta tehtävästä on kyse esimerkiksi silloin, kun tekijä on vastuussa toisten hengestä.

Törkeästä palvelusrikoksesta tuomitaan vankeutta enintään neljä vuotta.


Lue lisää palvelusrikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.