Vartiorikos voidaan laissa määritellyin edellytyksin tuomita myös lievänä tai törkeänä. Arvioinnin lähtökohtana on vartiorikoksen tunnusmerkistö.

Vartiorikokseen syyllistyy vartio- tai päivystystehtävää suorittava sotilas, joka luvattomasti poistuu vartiopaikaltaan tai päivystystehtävästä, tai sotilas, joka ei määräaikana saavu sanottuun palvelustehtävään taikka muuten jättää täyttämättä tai rikkoo vartio- tai päivystyspalveluksesta annettuja määräyksiä.

lievä vartiorikos

Mikäli vartiorikos, ottaen huomioon vartio- tai päivystystehtävän laatu tai muut seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi vartiorikokseksi.

Lievästä vartiorikoksesta tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

törkeä vartiorikos

Mikäli vartiorikoksessa aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa taikka sellaisen vahingon vaaraa, ja vartiorikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi vartiorikokseksi.

Törkeästä vartiorikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Mikäli edellä tarkoitettu rikos tapahtuu sota-aikana, on rikoksentekijälle tuomittava teosta vankeutta enintään kuusi vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu sodan aikana toteutettu rikos on omiaan aiheuttamaan erityisen vakavaa vaaraa joukolle tai sen toiminnalle taikka vaarantamaan erityisen tärkeän kohteen, katsotaan teko vaaralliseksi sotilasrikokseksi. Vaarallisesta sotilasrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää vartiorikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.