Lumeavioliitto on avioliiton muoto, jolla tavoitellaan tavalliselle avioliitolle vieraita tarkoitusperiä. Avioliitto on siis solmittu niin sanotusti ”vääristä syistä”.

Avioliiton tarkoituksena on tavallisesti perheen perustaminen. Lumeavioliitosta voi siis olla kyse esimerkiksi silloin, kun avioliitto solmitaan vain, jotta mahdollistettaisiin maahanmuuttajan muutto Suomeen, sillä avioliitto suomalaisen kanssa voi olla peruste oleskeluluvan saamiselle. Jos maahanmuuttovirasto tällaisessa tilanteessa katsoo, ettei kyseessä ole aito avioliitto, oleskelulupa voidaan jättää sen perusteella myöntämättä.

Harkittaessa sitä, onko kyseessä aito vai lumeavioliitto, otetaan huomioon esimerkiksi parin yhteinen perhe-elämä. Jos avioparilla on yhteinen lapsi tai he ovat asuneet yhdessä perheenä pidemmän aikaa, liitto katsotaan helpommin aidoksi.

Lumeavioliitto vs putatiiviliitto

Lumeavioliitto eroaa putatiiviliitosta siinä, että lumeavioliitto on väärästä tarkoituksestaan huolimatta pätevä. Liittoon siis liittyy avioliiton oikeusvaikutukset. Jotta pari voisi erota, heidän tulee tavalliseen tapaan hakea avioeroa käräjäoikeudelta.

Esimerkki oikeuskäytännöstä lumeavioliiton toteamiseksi

Korkein hallinto-oikeus on miettinyt lumeavioliittoa oikeuskäytännössään vuonna 2019. Tapaus KHO:2019:116 käsitteli Burkina Fasossa asuvan 37-vuotiaan henkilön oleskelulupahakemusta. Hakija oli hakenut oleskelulupaa Suomesta solmittuaan avioliiton 54-vuotiaan Suomen kansalaisen kanssa. He tutustuivat toisiinsa verkkosivustolla.

Yli kolme vuotta kestäneen avioliittonsa aikana he eivät olleet asuneet vakituisesti yhdessä ja viettäneet tosiasiallista perhe-elämää. Kolmevuotisen avioliittonsa aikana puolisot olivat tosin olleet aktiivisesti yhteydessä toisiinsa tietoteknisin yhteydenpitovälinein. Suomessa asuva henkilö oli säännöllisesti tukenut hakijaa taloudellisesti noin neljä vuotta.

Ratkaistavana oli, oliko asiassa perusteltua syytä epäillä hakijan tarkoituksena olleen maahantuloa koskevien säännösten kiertäminen ja oliko kyseessä ns. lumeavioliitto.

Se, että puolisot asuvat avioliiton alkuvaiheessa toisistaan erillään eri maissa, ei vielä yksinään osoita, että heidän tarkoituksensa ei olisi alkaa viettää tosiasiallista perhe-elämää siinä vaiheessa, kun he muuttavat asumaan yhteen.

Mikäli oleskelulupaa hakeva kykenee osoittamaan, että aviopuolisoiden tarkoituksena on aloittaa perhe-elämän viettäminen Suomessa tai että aviopuolisot ovat jo viettäneet ja edelleen viettävät tosiasiallista perhe-elämää, avioliittoa ei ole pidettävä ns. lumeavioliittona. Tässä tapauksessa sille, onko avioliiton solmimishetkellä käsillä olleiden olosuhteiden perusteella vaikuttanut siltä, että avioliitto on solmittu maahantulosäännösten kiertämiseksi, ei enää annettu ratkaisevaa merkitystä.

Ratkaisussa todetaan, että: ”Oleskeluluvan hakija ja hänen puolisonsa olivat hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle antamissaan selvityksissä osoittaneet, että heidän tarkoituksenaan oli avioliittoa solmittaessa ollut alkaa viettää perhe-elämää Suomessa. Hallinto-oikeuden ja Maahanmuuttoviraston aiemmat päätökset kumottiin ja asia palautettiin Maahanmuuttovirastolle uudelleenkäsiteltäväksi oleskeluluvan myöntämistä varten.

Lue lisää avioliiton solmimisesta ja avioliiton esteistä.

Lähde §: avioliittolaki


Suomen Juristit Oy
12.6.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.