Avioliiton solmiminen tapahtuu joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Ennen vihkimistä on aina toimitettava avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistutaan siitä, että aiottu avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioliiton solmittuaan puolisoille syntyy avio-oikeus toisen omaisuuteen. Halutessaan puolisot voivat rajoittaa avio-oikeutta toisen omaisuuteen tekemällä avioehdon.

Avioliiton solmimisen edellytykset

Avioliiton voi solmia jokainen, joka on täyttänyt 18 vuotta ja joka ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Vihkijän on varmistuttava, että avioliittoon vihittävä ymmärtää tahdonilmaisun merkityksen. Vihkijän on siten keskeytettävä toimitus, jos vihille aikova ei selvästikään ole tolkuissaan. Täyttä ymmärrystä ei vaadita, mutta avioliittoon aikovan on ymmärrettävä, mihin hän on sitoutumassa.

Avioliiton solmiessaan puolisot voivat valintansa mukaan joko säilyttää avioliitossa omat sukunimensä tai ottaa yhteisen sukunimen. Yhteisen sukunimen valitessaan voi se avioliittoon aikovista, jonka nimi muuttuu, päättää käyttää aikaisempaa sukunimeään yhteisen sukunimen edellä.

Yhteisen sukunimen valinnasta on vihkijälle ennen vihkimistä ilmoitettava. Lisätietoja puolisoiden ja lasten sukunimestä saa Digi- ja väestötietovirastosta tai seurakunnasta. Avioliittoasioissa ”toimivaltainen seurakunta” on se seurakunta, johon jompikumpi kihlakumppaneista kuuluu.

Ennen avioliittoon menemistä puolisot yleensä solmivat kihlat ja ovat näin tehdessään ilmaisseet tahtonsa avioliiton solmimisesta. Kihlaus ei vielä itsessään vaikuta oikeudellisesti sitovasti puolisoihin. Avioliitto muodostaa aviopuolisoiden välisen yhteistalouden, jonka purkaminen tapahtuu avioliittolain mukaisesti.

Avioliiton solmiminen voi muodostua esteeksi, jos avioliitto on solmittu ulkomailla, eikä sitä ole virallisesti rekisteröity Suomessa. Jotta ulkomailla solmittu avioliitto olisi pätevä, on se rekisteröitävä erikseen Digi- ja väestötietovirastossa. Avioliitto ei ole pätevä mikäli se ei täytä Suomen lain vaatimuksia eikä sitä ole solmittu vieraan valtion lain mukaisesti.

Avioliiton solmimisen esteistä ja poikkeustilanteista

Avioliiton esteeksi voi muodostua erityisen painavia syitä, jotka on laissa määritelty. Pääsääntöisesti 18 vuotta täyttänyt voi avioitua, mutta tätä vuotta nuorempi henkilö voi solmia avioliiton oikeusministeriön luvalla erityisen painavien syiden nojalla.

Läheisten sukulaisten kesken ei avioliitto ole sallittu. Tämä käsittää suoraan takenevassa polvessa olevat sukulaiset. Avioitua ei voi myöskään ottovanhempi ja ottolapsi. Poikkeuksellisesti oikeusministeriö voi antaa avioluvan myös sisarusten lasten väliseen avioliittoon, vaikka lähtökohtaisesti tämä on laissa kielletty.

 

 

(Lähde §: avioliittolaki)

Lue lisää avioliitosta ja avioliittoon vihkimisestä.

Nopeaa apua lakiasioihin.