Avioliitto nykyisessä muodossaan on varallisuusoikeudellinen sopimus, joka perustaa avio-oikeuden puolisoiden välille. Avio-oikeus konkretisoituu avioliiton purkautuessa avioeroon tai puolison kuolemaan. Normaalisääntöjen mukainen ositus johtaa omaisuuden puolittamiseen. Avioliiton purkautuessa puolittamisperiaate on vahva pääsääntö. 

Puolisoilla on avio-oikeuden perusteella oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeuden oikeusvaikutukset alkavat vihkimisestä. Avio-oikeudesta on säädetty avioliittolain 35 §:ssä, ja se koskee myös omaisuutta, joka puolisolla on ollut ennen avioliiton solmimista. Avio-oikeudella on varsin laaja ulottuvuus. Lähtökohtaisesti sen vaikutuspiirin ulkopuolella ovat vain henkilökohtaiset ja luovuttamattomat oikeudet, kuten tekijänoikeudet ja lakisääteiset sosiaaliturvaetuudet. Avio-oikeuden keskeinen merkitys tulee esille avioliiton purkautuessa eroon tai kuolemaan. Avioliiton purkautuessa puolisoiden välinen varallisuussuhde puretaan osituksessa. Osituksessa selvitetään avioliiton osapuolten varat ja velat, ja omaisuus jaetaan. Sikäli kun mainitut varat ja velat ovat avio-oikeuden alaisia, ne muodostavat yhteenlaskettuna puolisoiden yhteisen omaisuuden säästön. Enemmän omistavan puolison tulee toisen puolison sitä vaatiessa suorittaa tasinkoa vähemmän omistavalle siten, että puolisoiden varallisuusasema muodostuu yhtä suureksi. Tämä puolittamisperiaatteeksi kutsuttu menettelytapa on aviovarallisuuden jakamista koskeva perussääntö. Omaisuuden osituksessa molemmat osapuolet saavat pääsääntöisesti puolet puolisoiden omaisuuden säästöstä. Kuolemantapauksessa osituksen osapuolia ovat eloonjäänyt puoliso ja kuolleen puolison perilliset.

Avio-oikeussäännöstöä sovellettaessa on aina huomioitava se, mitä edellä mainituista oikeuksista on muutoin säädetty.

Avio-oikeuden alaisen omaisuuden hoitaminen

Puolison on hoidettava avio-oikeuden alaista omaisuutta niin, ettei se aiheettomasti vähene toisen puolison vahingoksi. Holtiton avio-oikeuden alaisen omaisuuden törsääminen voi johtaa vastikesäännösten soveltamiseen avioliiton purkauduttua toimitettavassa omaisuuden osituksessa.

Avio-oikeuden poissulkeminen ja lisääminen

Ennen avioliittoa tai sen aikana tehdyssä avioehtosopimuksessa voivat kihlakumppanit tai puolisot määrätä, että avio-oikeutta ei ole sellaiseen omaisuuteen, joka jommallakummalla heistä on tai jonka hän myöhemmin saa. Samoin voidaan sopia siitä, että puolisolla on avio-oikeus omaisuuteen, johon hänellä aikaisemmin tehdyn avioehtosopimuksen perusteella ei olisi avio-oikeutta.

Lue lisää avioehtosopimuksen pätemättömyydestä sekä osituksen toimittamisesta.

Tuukka Salmenkorva

Artikkelin kirjoittaja:

Tuukka Salmenkorva
Lakimies, OTM
Suomen Juristit Oy
08.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.