Lain mukaan työntekijät voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun, jos heillä ei ole työehtosopimuksen nojalla valittua luottamusmiestä. Luottamusvaltuutetun tehtävät ja oikeudet ovat enimmäkseen samanlaisia kuin luottamusmiehellä.

luottamusvaltuutetun valinta

Luottamusvaltuutettu valitaan vain sellaiselle työpaikalle, jolla ei ole työnantajaa sitovassa TES:sissä tarkoitettua luottamusmiestä. Luottamusvaltuutettu voidaan kuitenkin valita myös erilliselle henkilöstöryhmälle työpaikan sisällä, mikäli heitä ei sido sama TES kuin muuta henkilöstöä.

Tapauksessa KKO 2017:29 työntekijäyhdistyksen jäsenet olivat valinneet yhtiöön luottamusmiehen TES:sin nojalla. Toiseen henkilöstöryhmään kuuluvat työntekijät eivät olleet kyseiseen TES:siin osallisen työntekijäyhdistyksen jäseniä vaan kuuluivat toiseen työntekijäyhdistykseen. Korkein oikeus totesi, että tällä henkilöstöryhmällä oli oikeus valita keskuudestaan luottamusvaltuutettu, vaikka yhtiötä sitovaa TES:siä osittain sovellettiinkin myös heidän työsuhteisiinsa.

Edustettavan ryhmän koolla ei ole merkitystä, vaan luottamusvaltuutettu voidaan valita työpaikalle tai ryhmälle sen koosta riippumatta. Luottamusvaltuutetun tulee kuulua siihen työpaikkaan tai henkilöstöryhmään, josta valtuutettu valitaan.

Luottamusvaltuutetun valinnasta voi olla yrityksen sisäisiä sopimuksia ja käytäntöjä, mutta muutoin luottamushenkilön valintaa ei ole säädelty. Luottamusvaltuutetun valitsemiseksi voidaan esimerkiksi järjestää valintakokous.

Luottamusvaltuutettu voidaan valita vaaleilla tai yksimielisesti. Valitatilaisuudesta on ilmoitettava työpaikalla hyvissä ajoin, ja kaikilla äänioikeutetuilla tulee olla mahdollisuus osallistua. Luottamusvaltuutetun valinnasta ja valintatilaisuudesta kannattaa myös tehdä pöytäkirja.

Luottamusvaltuutetun valinnasta on ilmoitettava työnantajalle.

luottamusvaltuutetun tehtävät ja asema

Luottamusvaltuutetun tehtävät perustuvat lakiin tai työntekijöiden valtuutukseen. Lain mukaan luottamusvaltuutettu edustaa henkilöstöä asioissa, joita työnantajan ja henkilöstön välillä hoidetaan. Hän voi auttaa yksittäistä työntekijää työsuhteeseen liittyvässä ongelmatilanteessa, tai viestiä työnantajalle koko henkilöstön näkokulmia. Luottamusvaltuutettu myös edustaa henkilöstöryhmää YT-neuvotteluissa.

Lisäksi työntekijät voivat erikseen enemmistöpäätöksin valtuuttaa luottamusvaltuutetun edustamaan heitä määrätyissä työsuhteita ja työoloja koskevissa asioissa.

Luottamusvaltuutetulla on oikeus saada laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot sekä riittävästi vapautusta työstään. Työnantajan on korvattava tästä aiheutuva ansion menetys. Muiden tehtävien hoitamiseksi luottamusvaltuutetulle annettavasta työstä vapautuksesta ja ansion menetyksen korvaamisesta on sovittava työnantajan kanssa.

Luottamusvaltuutetulle on laissa asetettu irtisanomissuoja. Työntekijästä johtuvasta syystä luottamusvaltuutetun saa irtisanoa vain hänen edustamiensa työntekijöiden enemmistön suostumuksella. Tuotannollisella tai taloudellisella perusteella luottamusvaltuutettu voidaan irtisanoa käytännössä vasta viimeisenä.


Lue lisää työpaikalla sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Lähde §: työsopimuslaki


Suomen Juristit Oy
8.12.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.