Miten ennakkoperintö otetaan perinnönjaossa huomioon?

Jommankumman puolison avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta puolisoiden yhteiselle rintaperilliselle annettu ennakkoperintö on vähennettävä ensiksi kuolleelta puolisolta jääneestä perinnöstä. Jos ennakon koko arvoa ei voida tästä vähentää, on loppuosa vähennettävä toiselta puolisolta jääneestä perinnöstä.

Tavanomaisia elatus-, kasvatus- ja koulutuskustannuksia ei kuitenkaan katsota lapsen ennakkoperinnöksi. Kohtuullinen vähennys perinnöstä voidaan tehdä, jos esimerkiksi koulutusmenot ovat perheen olot huomioon ottaen olleet erityisen suuret. Antajan oloihin nähden tavanomainen lahja ei ole ennakkoperintöä.

Jos perittävä on testamentilla määrännyt rintaperillisen perinnöstä tehtäväksi vähennyksen sen johdosta, että hänen elatukseensa sekä kasvatukseensa ja koulutukseensa on pantu erityisiä kustannuksia, on määräystä kohtuuden mukaan noudatettava.

Ennakkoperintöä vähennettäessä omaisuudelle pannaan pääsääntöisesti luovutushetken arvo. Jos ei ennakkoperintöä annettaessa ole niin määrätty, ei perillinen ole velvollinen palauttamaan perintöosansa ja ylisuurten ennakkoperintöjensä välistä erotusta kuolinpesään. Ennakkoperintöjen arvo on lisättävä jäämistöön ennen perintöosien suuruuksien laskemista.

Jos ennakkoperintöä saanut perillinen on kuollut ennen perittävää, on ennakko vähennettävä hänen jälkeläistensä perintöosista. Eri sukuhaarojen kesken perintöä jaettaessa on jonkin sukuhaaran jälkeläisittä kuolleen ennakkoperinnönsaajan ennakkoperintö vähennettävä kyseisen sukuhaaran perintöosasta.

Avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta toisen puolison lapselle annettu ennakkoperintö on pääsääntöisesti vähennettävä saajan perinnöstä toisen puolison jälkeen. Ennakkoperintöjen huomioon ottamista tulee perinnönjaossa erikseen vaatia.

Nopeaa apua lakiasioihin.