Mitä jos lakiosan arvoista omaisuutta ei kuolinpesässä ole?

Jos perillinen ei saa lakiosaansa, vaikka testamentti ja lahjanlupaus on jaossa jätetty huomioon ottamatta, on se jolle perittävä eläessään on antanut ennakkoperinnön, testamenttiin rinnastuvan lahjan taikka suosiolahjan velvollinen vastaamaan lakiosan täyttämisestä. Kysymyksessä on lakiosan täydennys. Täydennystä luovutuksensaaja on kuitenkin velvollinen suorittamaan enintään sillä määrällä, mikä perintöosaa määrättäessä on luettava pesän varojen lisäykseksi.

Jos täydennykseen velvollinen on hukannut saamaansa omaisuutta, on hän velvollinen suorittamaan lakiosan täydennystä enintään jäljelle jääneen kyseisen omaisuutensa arvosta. Jos täydennysvelvollinen on itsekin lakiosaan oikeutettu, saa hän pitää sen, mitä hänen omaan lakiosaansa vaaditaan.

Lakiosan täydennystä on vaadittava kanteella vuoden kuluessa siitä, kun perillinen on saanut tiedon perittävän kuolemasta ja siitä perittävän tekemään lahjoitukseen tai muuhun oikeustoimeen sisältyvästä määräyksestä, joka loukkaa hänen oikeuttaan lakiosaan. Lakiosan täydennystä on vaadittava kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta. Lakiosan täydennyskanne on senlaatuinen asia, että lakimiehen käyttö sen toteuttamisessa on suotavaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.