Voiko lakiosasta luopua?

Perittävän eläessä perillinen voi hyväksyä perittävän tekemän testamentin tai muulla tavoin kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä. Luopuminen on pätevä, mutta perillinen saa kuitenkin lakiosansa, jollei hän ole saanut siitä kohtuullista vastiketta taikka jollei hänen puolisolleen tai jälkeläisilleen testamentin nojalla tule lakiosaa vastaavaa omaisuutta.

Lakiosaoikeutta ei myöskään ole, jos perillinen on luopunut perinnöstä sulkematta koko sukuhaaraansa perinnön ulkopuolelle ja hänen jälkeläisensä sitten laillisen perimysjärjestyksen nojalla saavat vähintään lakiosaa vastaavan määrän jäämistöstä.

Perittävän kuoltua perillisellä on oikeus luopua oikeudestaan, jollei hän ole jo ryhtynyt sellaisiin toimiin, että hänen on katsottava ottaneen perinnön vastaan. Luopuminen on tehtävä kirjallisesti ja se kattaa samalla lakiosaoikeudesta luopumisen, ellei luopuja muuta mainitse. Jos perillinen luopuu vain lakiosaoikeuden ylittävästä osuudesta, katsotaan luopuminen verotuksessa niin sanotuksi tehottomaksi luopumiseksi, joka aiheuttaa täyden perintöverovelvollisuuden koko perintöosuudesta.

Perillisten keskinäisissä suhteissa luopuminen osittainkin on pätevä. Se voi vain aiheuttaa yllättäviä seuraamuksia esimerkiksi takaisinsaantitilanteissa, mikäli perillinen on ylivelkainen.

Säilytänkö oikeuden lakiosaan, jos jo perittävän elinaikana hyväksyn tämän tekemän testamentin?

Rintaperillinen ei ennakkoluopumisen seurauksena menetä lakiosaansa. Oikeus lakiosaan säilyy, jos perillinen ei ole saanut siitä kohtuullista vastiketta sen jälkeen kun on perinnöstä perittävän elinaikana luopunut. Oikeus lakiosaan kuitenkin menetetään, jos perinnöstä ennakkoon luopuvan perillisen puoliso tai jälkeläiset saavat lain tai testamentin nojalla lakiosaa vastaavan omaisuuden.

Perittävän elinaikana lakiosasta ei voi sitovasti luopua. Käytännössä saattaa vain olla epätietoisuutta siitä, onko luopuja saanut riittävää hyvitystä, kohtuullista korvausta lakiosastaan. Jos jotain korvausta on saatu ja luopuja on esim. lahjanluonteisen kaupan kauppakirjassa ilmoittanut saaneensa osuutensa tulevasta jäämistöstä, on lähdettävä siitä, että lakiosaa vastaava kohtuullinen korvaus on myös saatu. Ainoastaan oleellinen perittävän varallisuuden kasvu luopumisen jälkeen voi oikeuttaa perillisen vaatimaan lisäkorvausta lakiosastaan.

Jos lakiosaa vastaavaa kohtuullista korvausta ei lakiosaan oikeutetulle luopujalle makseta, on luopujaperillinen kuolinpesän osakas. Hän voi vaatia lakiosaansa tai puuttuvaa osaa siitä viimeistään perinnönjaossa. Perillisen ei kuitenkaan ole pakko vaatia lakiosaansa enää perittävän kuoltua. Lakiosasta luopumista ei katsota verotuksessa lahjaksi luopujalta muille perillisille.

Nopeaa apua lakiasioihin.