Pitääkö lakiosaa vaatia?

Lakiosa ei ole automaattisesti perilliselle tuleva osa perinnöstä. Lakiosaoikeutensa turvatakseen rintaperillisen tulee esittää sitä koskeva vaatimus testamentin saajalle. Lakiosavaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun perillinen sai testamentista säädetyssä järjestyksessä tiedon.

Lakiosavaatimus on tehtävä haastemiehen välityksellä tai muuten todisteellisesti. Jos lakiosaa koskevaa vaatimusta ei ole saatu ilmoitetuksi testamentin saajalle sen vuoksi, että testamentin saajan voidaan asiassa ilmenneiden seikkojen perusteella olettaa välttelevän vaatimuksen tiedoksiantoa, lakiosaa koskeva vaatimus voidaan tehdä myös ilmoittamalla siitä edellä mainitun ajan kuluessa julkaistavassa virallisessa lehdessä. Samoin on asian laita, jos testamentin saajan asuinpaikka on tuntematon.

Lakiosan vaatiminen todisteellisesti tapahtuu käytännössä usein niin, että rintaperillinen testamentin tiedoksiannon yhteydessä merkitsee testamenttitiedoksiantoon tiedoksisaantoilmoituksen lisäksi, että tulen vaatimaan lakiosaa. Testamentin ja lakiosan kanssa pelatessa on perillisen oikeutensa varmistaakseen syytä turvautua lakimiehen apuun.

Perillinen ei voi vedota testamentin tehottomuuteen ja vaatia lakiosaansa enää sen jälkeen kun hän on perittävän kuoltua luopunut lakiosastaan. Perillisen oikeus vaatia lakiosaansa ei siirry hänen velkojilleen.

Nopeaa apua lakiasioihin.