Miten maatilan jako jäämistöstä voidaan toteuttaa?

Jos kuolinpesään kuuluu elinkelpoinen maatila, eivätkä osakkaat pääse sopimukseen sen jakamisesta, tarjoaa perintökaari määräyksiä tarkoituksenmukaisen jaon aikaansaamiseksi. Säännöksiä on pesänjakajan toimesta suoritettavassa perinnönjaossa noudatettava, elleivät osakkaat muuten pääse sopimukseen jaosta. Jos testamentilla on maatilan jaosta määrätty, on kyseistä testamenttia ensisijaisesti noudatettava.

Elinkelpoisella maatilalla tarkoitetaan perintökaaressa sellaista maatilaa, josta tilan viljelijä ja hänen perheenjäsenensä voivat saada pääasiallisen toimeentulonsa. Soveliaalla tilanpidonjatkajalla tarkoitetaan perintökaaressa sellaista jakohetkellä perillisasemassa olevaa perillistä tai yleistestamentinsaajaa, jolla on riittävät ammatilliset edellytykset maatalouselinkeinon harjoittamiseen.

Soveliaalla tilanpidonjatkajalla on oikeus vaatia, että jäämistöön kuuluva elinkelpoinen maatila sisällytetään maatalousirtaimistoineen jakamattomana hänen osuuteensa. Soveliaalla tilanpidonjatkajalla on oikeus vaatia myös sellaiset tilat tai tilanosat, joista hänen puolisonsa omistamien tilojen tai tilanosien kanssa muodostuu elinkelpoinen maatila. Sama oikeus soveliaalla tilanpidonjatkajalla on myös silloin, kun jäämistöön kuuluu vain osa elinkelpoisesta maatilasta ja muun osan omistaa eloonjäänyt puoliso, jonka perillinen sovelias tilanpidonjatkaja on.

Edellytyksenä viimeksi mainitussa tapauksessa kuitenkin on, että eloonjäänyt puoliso ja sovelias tilanpidonjatkaja viimeistään perinnönjaossa sopivat viljelyjärjestelyistä vähintään kymmeneksi vuodeksi siten, että he viljelevät maatilaa tai tilaa yhteiseen lukuun tai että sovelias tilanpidonjatkaja saa oikeuden viljellä eloonjääneen puolison omistamaa osaa maatilasta tai tilasta.

Viljelyjärjestelyjä koskeva sopimus voidaan tehdä myös kymmentä vuotta lyhyemmäksi ajaksi, jos samalla tehdään sopimus siitä, että eloonjäänyt puoliso sopimuskauden päätyttyä myy tai muutoin luovuttaa omistamansa osan soveliaalle tilanpidonjatkajalle. Sopimus kiinteistön luovuttamisesta on tehtävä maakaaren säätämässä kiinteistönkaupan määrämuodossa. Maatalousmaan vuokra-ajaksi edellä tarkoitetussa tilanteessa voidaan sopia enintään 15 vuotta.

Pesänjakajalla on oikeus ennen lopullista perinnönjakoa hankkia maatalouspiirin lausunto jäämistöön kuuluvan tilan elinkelpoisuudesta, perillisen soveltuvuudesta tilanpidonjatkajaksi sekä perillisten keskinäisestä paremmuudesta tehtävään ja lisäksi maatilan käyvästä arvosta.

Kuolinpesän osakkaana olevalla eloonjääneellä puolisolla on osituksessa tai omaisuuden erottelussa, joka toimitetaan hänen ja kuolleen puolison yhteisten perillisten kesken, oikeus vaatia jäämistöön kuuluva maatila itselleen edellä mainittujen jakoperiaatteiden mukaisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.