Pesänselvittäjän oikeudet ovat laajat. Pesänselvittäjä on oikeutettu ja velvoitettu kaikkiin toimiin, jotka ovat pesän selvityksessä tarpeellisia.

Pesänselvittäjänä voi toimia käräjäoikeuden määräämä pesänselvittäjä eli niin sanottu virallinen pesänselvittäjä sekä osakkaiden valtuuttamana pesänselvittäjä ilman käräjäoikeuden määräystä. Terminä pesänselvittäjä tarkoittaa siis juuri käräjäoikeuden määräämää pesänselvittäjää, mutta käytännössä arkikielessä pesänselvittäjällä tarkoitetaan toisinaan myös valtuutettua henkilöä.

Kuolinpesä syntyy sillä hetkellä, kun henkilö kuolee. Jokaisen kuolleen henkilön jälkeen jää kuolinpesä. Kuolinpesä on verotusyhtymä ja se on voimassa niin kauan, kunnes kyseinen kuolinpesä tulee kokonaan jaetuksi. Kuolinpesä on siis olemassa perinnönjaon loppuun toimittamiseen saakka.

Ensivaiheessa kuolinpesä pitää selvittää. Jos pesänselvittäjänä toimii käräjäoikeuden määräämä pesänselvittäjä, haetaan hänen oikeutuksensa toimenpiteisiin perintökaaresta. Perintökaaren sääntö on lavea: ”Pesänselvittäjän tulee noudattaen, mitä jäljempänä säädetään, ryhtyä kaikkiin pesän selvittämiseksi tarvittaviin toimiin. Pesänselvittäjän on hoidettava tehtävänsä joutuisasti.” Pesänselvittäjän on siis ryhdyttävä kaikkiin pesän selvittämiseksi tarvittaviin toimiin. Pesänselvittäjän oikeuksia rajaa siis oikeastaan vain se, mikä on pesän selvittämiseksi tarpeellista.

Valtuutetun pesänselvittäjän oikeudet

Kuolinpesän hallinto on lähtökohtaisesti kuolinpesän osakkaiden yhteishallintoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki osakkaat yhteisesti vastaavat kuolinpesän asioista. Samalla se tarkoittaa sitä, että käytännössä kaikkiin kuolinpesän toimenpiteisiin tarvitaan kaikkien osakkaiden suostumus. Kuolinpesän osakkaat voivat valtuuttaa yhden osakkaista hoitamaan kuolinpesän asioita muidenkin puolesta. Tämä tehdään antamalla yhdelle osakkaalle valtakirja.

Tällä tavalla toimiva pesänselvittäjä toimii niissä rajoissa, joissa valtakirja toimivaltuuksia antaa. Valtakirjat ovat vapaasti määriteltävissä sen suhteen, koskeeko toimivalta esim. pelkästään perunkirjoituksen toimittamista vai ulottuuko se myös esim. pankkiasiointiin ja perinnönjakoon saakka.

Lue lisää pesänselvittäjän tehtävistä ja hakemisesta.

Lähde §: perintökaari

Nopeaa apua lakiasioihin.