Pörssiyhtiöitä (tai niin kutsuttuja listayhtiöitä) ovat yritykset, joiden osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena arvopaperipörssin pörssilistalla. Kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt ja Helsingin pörssin pörssilistoilla noteerattavat yritykset ovat siis yhtiömuodoltaan julkisia osakeyhtiöitä (oyj), jolloin yrityksellä tulee olla toimitusjohtaja ja vähintään kolme hallituksen jäsentä, sekä sen osakepääoman tulee olla minimissään 80 000 euroa. Kotimaisen julkisen osakeyhtiön lisäksi pörssiyhtiö voi myös olla esimerkiksi eurooppayhtiölaissa tarkoitettu yhtiö tai muu osakeyhtiöön rinnastettava ulkomainen yhteisö.

Luokittelu Helsingin pörssissä 

Pörssiyhtiöiden liikevaihdot lasketaan usein vähintään miljoonissa euroissa. Mikäli pörssiyhtiön markkina-arvon on luokiteltu ylittävän miljardi euroa, luokitellaan se Helsingin pörssissä suureksi pörssiyhtiöksi. Tällaisia kotimaisia suuria pörssiyhtiöitä ovat muun muassa Kone, Fiskars ja Neste.   

Keskisuurten pörssiyhtiöiden, kuten Ålandsbankenin ja Finnairin, markkina-arvo ylittää 150 miljoonaa euroa. Suurten ja keskisuurten pörssiyritysten lisäksi myös pienemmät kasvuyritykset voivat hakeutua pörssiyrityksiksi rahoittaakseen esimerkiksi henkilöstön kasvattamisen tai lisätäkseen liikevaihtoaan. Pienten pörssiyhtiöiden markkina-arvo jää alle 150 miljoonaan euroon.  Suomessa kaikki Helsingin pörssin pörssilistalla noteeratut osakeyhtiöt ovat yhtiömuodoltaan julkisia osakeyhtiöitä, eli niiden osakepääoma on vähintään 80 000 euroa. 

Tiedonantovelvollisuus 

Pörssiyhtiöillä on toiminnassaan tiedonantoon liittyviä velvoitteita: 

  • Säännöllinen tiedonantovalvollisuus velvottaa pörssiyhtiötä muun muassa julkaistamaan säännöllisesti tietoja taloudellisesta asemastaan ja tuloksestaan. Arvopaperimarkkinalain mukaan yrityksen on julkistettava tilinpäätös, toimintakertomus sekä puolivuosikatsaus; 
  • Jatkuva tiedonantovelvollisuus kattaa pörssiyrityksen jatkuvan ja ajantasaisen tiedonannin, joka liittyy erityisesti sisäpiiritiedon julkistamiseen. Sisäpiiritiedolla viitataan julkaisemattomaan ja täsmälliseen tietoon, joka todennäköisesti huomattavasti vaikuttaisi arvopaperin arvoon tai sijoittajien päätöksiin, mikäli tieto tuotaisiin julki. Pörssiyrityksen tulee julkistaa tällainen sisäpiiritieto mahdollisimman pian, mutta tietyin edellytyksin julkistamista voi lykätä. Tällöin sisäpiiritiedon julkistamisen tulee vaarantaa yrityksen oikeutettuja etuja, tiedon luottamuksellisuus pitää pystyä takaamaan, eikä lykkäys ei saa harhaanjohtaa yleisöä. 

Tiedonantovelvollisuudella pyritään turvaamaan sijoittajien tasavertainen ja samanaikainen tiedonsaanti, jonka ansiosta he voivat tehdä harkittuja arvioita arvopapereihin ja pörssiyrityksiin liittyen.   

Laki §: arvopaperimarkkinalaki, HE 137/2004 

Lue lisää arvopapereista.


Suomen Juristit Oy
10.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.