Kiinniotetulle tehtävät ilmoitukset ovat merkityksellisiä ennen kaikkea sen vuoksi, että kiinniotettu tulee tietoiseksi oikeuksistaan. Henkilön vapaudenmenetys voi olla lyhytaikainen ja johtua esim. häiriköimisestä humalassa tai se voidaan tehdä henkilön itsensä suojaamiseksi. Poliisilakiperusteiset kiinniotot eivät edellytä rikosta. Riittää, että kiinniotetulle kerrotaan, että hänet on kiinniotettu ja millä perusteella. Tämä artikkeli käsittelee niitä kiinniottoja, joissa henkilö rikoksen vuoksi menettää vapautensa kiinnioton pidättämisen tai vangitsemisen yhteydessä.

Kiinniotetulle tehtävät ilmoitukset

Rikoksen vuoksi kiinniotetulle on ilmoitettava;

  1. Kaikki seuraavan artikkelin mukaiset oikeudet:

Rikoksesta epäillyn oikeudet esitutkinnassa

2. Oikeudesta saada tietoa tutkinnasta esitutkintalain asianosaisjulkisuutta käsittelevien säännösten mukaisesti

3. Oikeudesta ilmoittaa kiinniotosta läheiselleen

4. Oikeudesta terveyden- ja sairaanhoitoon

5. Oikeudesta vangitsemisasian käsittelyyn ja sen uudelleen käsittelyyn tuomioistuimessa

Ulkomaalaiselle vapautensa menettäneelle on lisäksi viipymättä ilmoitettava oikeudesta siihen, että vapaudenmenetyksestä ilmoitetaan hänen kotimaataan edustavaan diplomaattiseen tai konsuliedustustoon.

Ilmoitus annetaan kirjallisesti epäillyn ymmärtämällä kielellä.

esitutkintalaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.