Mikäli sotilas, joko väkivaltaa käyttäen tai sillä uhaten, vastustaa esimiehen taikka vartio-, päivystys-, järjestyspartio- tai poliisitehtävää suorittavan sotilaan hänelle palveluksessa antaman käskyn täyttämistä, taikka mainituin tavoin pakottaa tai koettaa pakottaa tämän tekemään tai tekemättä jättämään jotakin, taikka muuten tekee tälle väkivaltaa tämän ollessa palveluksessa tai tämän palvelustoimen johdosta, katsotaan sotilaan syyllistyvän esimiehen väkivaltaiseen vastustamiseen. Esimiehen väkivaltaisesta vastustamisesta tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu rikos tapahtuu sota-aikana, on rikoksentekijälle tuomittava teosta vankeutta enintään neljä vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu sodan aikana toteutettu rikos on omiaan aiheuttamaan erityisen vakavaa vaaraa joukolle tai sen toiminnalle taikka vaarantamaan erityisen tärkeän kohteen, katsotaan teko vaaralliseksi sotilasrikokseksi. Vaarallisesta sotilasrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.