Suojauksen purkujärjestelmärikos

Mikäli henkilö laissa säädetyn kiellon vastaisesti ansiotarkoituksessa taikka muuten siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa suojatun palvelun tarjoajalle, valmistaa, tuo maahan, pitää kaupan, vuokraa tai levittää suojauksen purkujärjestelmää, mainostaa sitä taikka asentaa tai huoltaa sitä, katsotaan hänen syyllistyvän suojauksen purkujärjestelmärikokseen. Suojauksen purkujärjestelmärikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Edellä tarkoitettu suojauksen purkujärjestelmä on tuomittava valtiolle menetetyksi.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä suojauksen purkujärjestelmärikoksesta, ellei asianomistaja itse ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi tai ellei rikoksentekijä rikosta tehdessään ole ollut yleistä posti- tai teletoimintaa harjoittavan laitoksen palveluksessa, taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.