Rikoksesta tuomittu rangaistus tulee toimeenpanna määrätyssä ajassa lainvoimaisen tuomion antamispäivästä lukien. Muussa tapauksessa määrätty vankeusrangaistus raukeaa. Ajallinen rajoitus toimeenpanna rikoksesta tuomittu rangaistus on porrastettu kyseessä olevan rikoksen vakavuuden mukaan.

Mikäli kyseessä on rikos, jossa rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta yli kahdeksan vuotta, oikeus toimeenpanna rangaistus vanhentuu kahdessakymmenessä vuodessa. Mikäli kyseessä on rikos, jossa rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on yli neljä vuotta ja enintään kahdeksan vuotta vankeutta, oikeus toimeenpanna rangaistus vanhentuu viidessätoista vuodessa. Mikäli kyseessä on rikos, jossa rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on yli yksi vuosi ja enintään neljä vuotta vankeutta, oikeus toimeenpanna rangaistus vanhentuu kymmenessä vuodessa. Mikäli kyseessä on rikos, jossa rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta enintään yksi vuosi, oikeus toimeenpanna rangaistus vanhentuu viidessä vuodessa.

Mikäli kyseessä on elinkautinen vankeusrangaistus, taikka joukkotuho, rikos ihmisyyttä vastaan, törkeä rikos ihmisyyttä vastaan, sotarikos tai törkeä sotarikos, ei oikeus toimeenpanna vankeusrangaistus raukea.

Sakon muuntorangaistus raukeaa, jollei tämän täytäntöönpano ole alkanut kolmessa vuodessa lainvoiman saaneen tuomion antamispäivästä. Yhdyskuntapalvelurangaistus raukeaa samoin kuin sitä vastaava vankeusrangaistus. Nuorisorangaistus raukeaa, ellei rangaistuksen täytäntöönpano ole alkanut kolmessa vuodessa lainvoiman saaneen tuomion antamispäivästä. Sakkorangaistus raukeaa viiden vuoden kuluttua lainvoiman saaneen tuomion antamispäivästä, poislukien tilanne, jossa sakotetulle on ennen tätä määrätty muuntorangaistus. Yhteisösakko raukeaa viiden vuoden kuluttua lainvoiman saaneen tuomion antamispäivästä. Menettämisseuraamusta ei tietyin poikkeuksin saa panna täytäntöön, mikäli lainvoiman saaneen tuomion antamispäivästä on kulunut kymmenen vuotta.

Mikäli sakon tai menettämisseuraamuksen kyseessä ollessa on täytäntöönpanon toteuttamiseksi toimitettu vanhentumisajan kuluessa ulosmittaus, saa täytäntöönpanon saattaa loppuun ulosmitatun omaisuuden osalta. Mikäli tuomittu on kuollut, sakkorangaistus ja uhkasakko raukeavat. Täytäntöönpanon, jonka toteuttamiseksi on tuomitun eläessä toimitettu ulosmittaus, saa saattaa loppuun ulosmitatun omaisuuden osalta.

Rikoksen johdosta tuomittu menettämisseuraamus tuomitaan kuolinpesän varoista, ellei kyseinen menetetyksi tuomitseminen olisi kohtuutonta. Kohtuuttomuuden arvioi tuomioistuin, tuomitun henkilön kuolinpesän saatettua asian tämän ratkaistavaksi.

Vanhentumisaika päättyy, kun tämän alkamispäivää järjestysnumeroltaan vastaavaa päivää edeltävä vuorokausi päättyy.

Nopeaa apua lakiasioihin.