Vangitaanko minut rikoksesta epäiltynä?

Tuomioistuin ei omasta aloitteestaan voi määrätä rikoksesta epäiltyä vangittavaksi. Vangitsemisvaatimuksen tekee yleensä syyttäjä, vaikka myös muulla pidättämiseen oikeutetulla virkamiehellä olisi oikeus esittää pidätettyä vangittavaksi. Vangitsemisvaatimuksesta on viipymättä ilmoitettava pidätetylle ja hänen avustajalleen.

Rikoksesta todennäköisin syin epäilty voidaan vangita, jos lievin rangaistus teosta on vähintään kaksi vuotta vankeutta. Myös lievemmästä rikoksesta epäilty voidaan vangita, jos teosta säädetty ankarin rangaistus on vähintään yksi vuosi vankeutta. Edellytyksenä on esitutkinnan, oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon karttaminen. Myös jos on todistusaineiston hävittämisen vaara tai rikollisen toiminnan jatkamisen vaara, voidaan rikoksesta epäilty vangita.

Vaikka epäilyyn ei ole todennäköisiä syitä, saadaan rikoksesta epäilty vangita, jos vangitsemiseen muutoin on edellytykset ja vangitseminen on odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi erittäin tärkeää. Vangitsemisen edellytykset ovat siis samat kuin pidätyksenkin. Vangitsemisesta päättää kuitenkin aina tuomioistuin. Syyteasiassa toimivaltainen tuomioistuin päättää myös vangitsemisesta.

Ennen syytteen nostamista pidätetyn vangitsemisesta saa päättää myös kiinniottamis- tai säilyttämispaikkakunnan käräjäoikeus ja kiireellisessä tapauksessa muukin käräjäoikeus. Vangitsemisasiassa käräjäoikeus on päätösvaltainen yhden tuomarin kokoonpanossa. Istunto voidaan pitää myös muussa paikassa ja muuna aikana kuin yleensä käräjöidään.

Nopeaa apua lakiasioihin.