Työnantajat käyttävät tarvittaessa töihin kutsuttavia työntekijöitä esimerkiksi ruuhkahuippujen tasoittamiseen. Tarvittaessa työhön kutsuttavalla tai ns. ”ekstra työntekijällä” on usein nollatuntisopimus. Töihin kutsuminen tapahtuu usein lyhyellä varoitusajalla. Tällaiselle työlle tyypillistä on se, että osapuolet eivät ole sitoutuneet työn toistuvaan tarjoamiseen tai työhön tulemiseen etukäteen.

Tarvittaessa töihin kutsuttavien työntekijöiden työsopimukset voivat olla määräaikaisia tai toistaiseksi voimassaolevia. Sopimuksen laatuun vaikuttavat esimerkiksi työntekijän oma toive ja työtilaisuuksien lukumäärä. Sopimuksen määrittelyssä merkitystä on myös sillä, saako työntekijä ottaa vastaan myös muita, kilpaileviakin työtehtäviä.

Oikeuskäytännön (Helsingin HO S 08/1023) mukaan määräaikaista työsopimusta puoltavia seikkoja ovat työtilaisuuksien harvalukuisuus, palkan maksaminen kunkin työvuoron jälkeen sekä työntekijän oikeus kieltäytyä tarjotusta työstä. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tunnusmerkkejä olivat puolestaan työtilaisuuksien lukuisuus, palkan maksaminen yrityksen säännöllisinä palkanmaksupäivinä ja työntekijän tosiasiallinen velvollisuus ottaa tarjottu työ vastaan.

Työnantajalla on tällaistenkin työntekijöiden kohdalla normaali velvollisuus antaa työntekijälle selvitys työn keskeisistä ehdoista.

haitat ja edut

Tarvittaessa töihin kutsuttavan työntekijän asemaan liittyy joitain ongelmia. Jos kyseessä on nollatuntisopimus, työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työntekijälle yhtään töitä. Tällaista työsuhdetta ei siten myöskään ole välttämätöntä päättää, vaan työnantaja voi halutessaan lakata tarjoamasta töitä työntekijälle. Työntekijä ei myöskään välttämättä sairastumisen tai tapaturman sattuessa saa sairausajan palkkaa, jos työvuoroja ei ole sovittu etukäteen.

Tarvittaessa töihin kutsuttava työntekijä kuitenkin mahdollistaa erityisen joustamisen työsuhteessa, mikä voi olla edullista sekä työntekijän että työnantajan kannalta. Työnantajalle tällainen sopimus mahdollistaa toiminnan muun muassa yllättävän ruuhkahuipun tai sairastumisten sattuessa. Työntekijän kannalta sopimus voi olla edullinen erityisesti silloin, kun hänellä on työsopimuksen mukaan oikeus vaikuttaa työvuorojen valintaan tai vastaanottamiseen.


Lue lisää osa-aikatyöstä.

Lähde §: työsopimuslaki


Suomen Juristit Oy
22.4.2015
(Päivitetty 2.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.