Työnantajat käyttävät tarvittaessa töihin kutsuttavia työntekijöitä esimerkiksi ruuhkahuippujen tasoittamiseen. Tarvittaessa työhön kutsuttava tai ns. ”ekstra työntekijä” on usein nollatuntisopimus. Töihin kutsuminen tapahtuu usein lyhyellä varoitusajalla. Tällaiselle työlle tyypillistä on se, että osapuolet eivät ole sitoutuneet työn toistuvaan tarjoamiseen tai työhön tulemiseen etukäteen.

Tarvittaessa töihin kutsuttavien työntekijöiden työsopimukset voivat olla määräaikaisia tai toistaiseksi voimassaolevia. Sopimuksen laatuun vaikuttavat esimerkiksi työntekijän oma toive ja työtilaisuuksien lukumäärä. Sopimuksen määrittelyssä merkitystä on myös sillä, saako työntekijä ottaa vastaan myös muita, kilpaileviakin työtehtäviä.

Oikeuskäytännön (Helsingin HO S 08/1023 mukaan määräaikaista työsopimusta puoltavia seikkoja ovat työtilaisuuksien harvalukuisuus, palkan maksaminen kunkin työvuoron jälkeen sekä työntekijän oikeus kieltäytyä tarjotusta työstä. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tunnusmerkkejä olivat puolestaan työtilaisuuksien lukuisuus, palkan maksaminen yrityksen säännöllisinä palkanmaksupäivinä ja työntekijän tosiasiallinen velvollisuus ottaa tarjottu työ vastaan.

Työnantajalla on tällaistenkin työntekijöiden kohdalla normaali velvollisuus antaa työntekijälle selvitys työn keskeisistä ehdoista.

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.