Osa-aikatyöstä on kyse, kun työntekijän työaika on lyhyempi kuin samanlaisessa työssä olevan kokoaikaisen työntekijän säännöllinen työaika. Työaika voi olla lyhyempi päivä- tai viikkotasolla, taikka kuukauden tai jopa vuoden jaksolla.

Osa-aikainen työsopimus voi olla sekä määräaikainen että toistaiseksi voimassaoleva. Osa-aikainen työsopimus päättyy samojen säännösten mukaan kuin kokoaikaisen työntekijän sopimus. Menettely riippuu tällöin siitä, onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva sopimus.

Lainsäädäännön ja työehtosopimusten lähtökohtana on yleensä kokoaikainen työ. Osa-aikainen työsuhde edellyttääkin osapuolten välistä sopimusta tai tiettyjen laissa säädettyjen edellytysten täyttymistä.

Osa-aikainen työsuhde voidaan siis solmia ensinnäkin silloin, kun siitä sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä. Syynä osa-aikaisuuteen voi olla esimerkiksi se, ettei työnantajalla ole tarjota muunlaista työtä. Työntekijä voi myös itse haluta työskennellä vain osa-aikaisesti, esimerkiksi opiskelujen ohella.

Lain mukaan työnantajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa työsuhde osa-aikaiseksi, jos tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsuhde kuitenkin muuttuu osa-aikaiseksi vasta irtisanomisajan jälkeen.

Lisäksi laissa on erityistä sääntelyä osa-aikatyöstä sairauspoissaolon tai osa-aikaisen hoitovapaan yhteydessä.

tasapuolinen kohtelu, oikeus lisätyöhön ja vapautuvista paikoista tiedottaminen

Työsopimuslaissa on joitain säännöksiä, joilla erityisesti vahvistetaan osa-aikaisen työntekijän asemaa. Ensinnäkin lain mukaan työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti. Osa-aikaisissa työsuhteissa ei siis saa pelkästään työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä

Työnantajalla voi tulla tarvetta saada lisätyöntekijöitä sellaisiin tehtäviin, jotka ovat sopivia osa-aikaiselle työntekijälle. Jos tällainen tarve tulee, työnantajalla on velvollisuus tarjota näitä lisätöitä osa-aikaisille työntekijöille. Valitessaan työntekijöitä näihin tehtäviin, työnantajan on noudatettava tasapuolisuutta. Esimerkiksi tapauksessa KKO 2006:49 työnantaja menetteli lain vastaisesti, kun ei tarjonnut osa-aikaiselle työntekijälleen vapautunutta paikkaa kokoaikaisena työntekijänä.

Osa-aikainen työntekijä voi kuitenkin itse ennakkoon ilmoittaa työnantajalle, ettei ole kiinnostunut työajan lisäämisestä. Tällöin työnantajalla ei ole velvoitetta tarjota lisätyötä. Työntekijä voi aina myös peruuttaa antamansa ilmoituksen.

Lisäksi työnantajan on ilmoitettava vapautuvista työpaikoistaan yleisesti yrityksessä tai työpaikalla omaksutun käytännön mukaisesti varmistaakseen, että myös osa-aikaisilla työntekijöillä on samat mahdollisuudet hakeutua näihin työpaikkoihin kuin vakituisilla tai kokoaikaisilla työntekijöillä.


Lähde §: työsopimuslaki

Lue lisää lisätyön tarjoamisvelvollisuudesta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
22.4.2015
(Päivitetty 11.10.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.