Mitä potilaalla on oikeus tietää?

Potilaalla on oikeus tietoon käyttäessään terveyden- ja sairaanhoidon palveluja. Tämä tarkoittaa sitä, että lääkärin on annettava potilaalle kaikki häntä koskevat tiedot. Potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan. Hänelle on kerrottava eri hoitovaihtoehdoista ja siitä, miten ne vaikuttavat hänen terveydentilaansa. Jotta potilas voisi itsemääräämisoikeutensa mukaisesti päättää itse hoidostaan, hänellä on oltava siihen tarvittavat tiedot.

Potilaalla on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan tietoa. Hänellä ei siis ole velvollisuutta tietää terveydentilaansa koskevia asioita. Lääkäri ja muu henkilökunta eivät saa kertoa potilaalle asioita, joita tämä ei halua tietää.

Lääkäri ja muu terveydenhuollon ammattihenkilöstö eivät saa antaa potilaalle myöskään sellaista selvitystä, jonka antamisesta aiheituisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle. Sen arviointi, mikä on vaaraksi, jää ammattihenkilöstön oman harkinnan varaan.

Potilaalle on kerrottava häntä koskevat asiat selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä. Selvitys on annettava siis yleiskielellä, jotta potilas voi ymmärtää selvityksen sisällön. Jos potilas on ulkomaalainen, eikä terveydenhuollon ammattihenkilöstö osaa hänen kieltään, heidän on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkkauksesta. Jos potilas on aisti- tai puhevikainen, eikä terveydenhuollon henkilöstö ymmärrä häntä, on myös huolehdittava tulkitsemisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.