Tuomioistuin ottaa käsiteltäväkseen vain asian, jonka käsittelemiseen sillä on toimivalta. Tuomioistuin ratkaisee itsenäisesti kysymyksen toimivaltaisuudestaan.  Toimivalta jakautuu oikeusasteelliseen, asialliseen, alueelliseen ja kansainväliseen toimivaltaan. Toimivaltaa eri prosessilajeissa (siviili-, rikos- ja hallintoprosessissa) sääntelevät eri normit. Jos toimivaltaa ei ole, on edessä asian siirto toimivaltaiseen tuomioistuimeen.

Yleensä rikos käsitellään siellä, missä se on tehty. Rikoksen tekopaikan tuomioistuin on siten toimivaltainen käsittelemään jutun.  Rikos katsotaan tehdyksi sekä siellä, missä rikollinen teko suoritettiin, että siellä, missä rikoksen seuraus ilmeni. Jos syytettä nostettaessa ei varmuudella tiedetä, missä rikos on tehty, voidaan syyte tutkia jossakin niistä tuomioistuimista, jonka tuomiopiirissä rikos voidaan otaksua tehdyksi tai jonka tuomiopiirissä syytettävä tavataan. Lisäksi syyte rikoksesta voidaan tutkia myös siinä tuomioistuimessa, jonka tuomiopiirissä syytettävä asuu tai vakinaisesti oleskelee, jos sitä pidetään tarkoituksenmukaisena.

Rikosasioissa tuomioistuin, jossa on vireillä virallisen syyttäjän tekemä rangaistusvaatimus, saa syyttäjän esityksestä erityisten syiden niin vaatiessa siirtää asian toiseen, toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Tällainen siirto on tarpeen esimerkiksi silloin, kun ilmenee, ettei alkuperäisellä tuomioistuimella ole toimivaltaa tai käsittely toisessa tuomioistuimessa olisi tarkoituksenmukaisempaa.

Päätös, jolla asia on siirretty tai siirtoesitys hylätty on muutoksenhakukelvoton. Milloin muutoksenhaku rikosasiassa on vireillä hovioikeudessa, saa hovioikeus erityisten syiden niin vaatiessa siirtää asian toiseen hovioikeuteen, jossa samaa henkilöä koskeva rikosasia on vireillä. Myösä tällainen hovioikeuden siirtopäätös on muutoksenhakukelvoton.

Jos ylempi tuomioistuin havaitsee, että alempi tuomioistuin ei ole toimivaltainen tuomioistuin tutkimaan siinä vireille pantua rikosasiaa, tai vahvistaa alemman tuomioistuimen sanotun sisältöisen päätöksen, ylemmän tuomioistuimen tulee, milloin sitä on muutoksenhakemuksessa tai siihen annetussa vastauksessa pyydetty tai erittäin painavat syyt muutoin niin vaativat, siirtää asia oikeaan alempaan tuomioistuimeen, mikäli se esitetyn aineiston perusteella on mahdollista.


Lue lisää ulkomailla tehdystä rikoksesta.

Lähde §: laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa.


Suomen Juristit Oy
7.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.