Laissa on säädetty maanpuolustusvelvollisen työsuhdeturvasta. Lain mukaan työntekijällä on oikeus saada työstä vapaata asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suorittamiseksi. Työsuhdeturva kattaa varusmiespalveluksen ja siviilipalveluksen lisäksi niihin liittyvät kertausharjoitukset, täydennyspalveluksen ja ylimääräisen palveluksen.

Käytännössä työsuhdeturva tarkoittaa, että maanpuolustusvelvollisen ei tarvitse irtisanoutua töistään, vaan hänellä on oikeus palata samaan työpaikkaan. Työntekijän on esitettävä työnantajalle selvitys palvelukseen määräämisestä viimeistään kaksi kuukautta ennen palveluksen alkamista. Jos se ei ole mahdollista, työntekijän on kuitenkin esitettävä selvitys välittömästi saatuaan tietää palveluksen alkamisesta.

Vaikka työsuhde pysyy voimassa, useimmat työnantajan ja työntekijän velvollisuudet lakkaavat palveluksen ajaksi. Palveluksen ajalta ei makseta palkkaa, eikä työntekijälle kerry vuosilomaa. Kertyneet lomakorvaukset on maksettava työntekijälle ennen palvelukseen lähtemistä. Joissain virka- tai työehtosopimuksissa voi kuitenkin olla määräyksiä esimerkiksi palkanmaksusta kertausharjoitusten, täydennyspalveluksen ja ylimääräisen palveluksen ajalta.

Työsuhdeturvaan kuuluu myös maanpuolustusvelvollisen irtisanomissuoja. Työntekijää ei saa irtisanoa maanpuolustusvelvollisuuden johdosta. Työnantaja ei siis saa irtisanoa työntekijää kun tämä on esittänyt selvityksen palvelukseen määräämisestä. Jos työnantaja ei esitä muuta syytä irtisanomiselle, kyseessä on lainvastainen irtisanominen maanpuolustusvelvollisuuden johdosta. Lisäksi työnantaja saa irtisanoa palvelusta suorittavan työntekijän työsopimuksen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan tai lakkaa.

Työsuhdeturva koskee yhtä lailla asevelvollista tai vaihtoehtoisesti siviilipalvelusta suorittavaa henkilöä. Tapauksessa TT 2021:35 pidettiin syrjivänä sitä, että virkaehtosopimuksen määräyksessä tarkoitettua palkkausta maksettiin virkamiehelle ja työntekijälle, joka osallistui reservin kertausharjoituksiin, maanpuolustuskurssille tai pelastuslain nojalla väestönsuojelukoulutukseen mutta ei sijaan siviilipalveluslaissa tarkoitettua täydennyspalvelusta suorittaville.

maanpuolustusvelvollisen työhönpaluu

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työhön palaamisesta viimeistään 14 päivää ennen aiottua työhön palaamista ja palattava työhön 14 päivän kulussa ilmoittamisesta. Tästä voidaan kuitenkin sopia toisin työnantajan ja työntekijän välillä. Jos työntekijä ei ole ilmoittanut työhön palaamisestaan viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun palvelus päättyi tai keskeytyi, työnantaja saa katsoa työsopimuksen purkautuneeksi palveluksen päättymisestä tai keskeytymisestä lukien. Työsopimuksen purkaantuminen peruuntuu, jos työntekijä ei ole voinut ilmoittaa työhön palaamisesta hyväksyttävän esteen vuoksi.

Reservin kertausharjoituksiin tai ylimääräiseen palvelukseen kutsutun on kuitenkin palattava työhön välittömästi palveluksen aiheuttaman työssäkäynnin esteen lakattua.

Palveluksen jälkeen työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijälle on tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen tai palvelussuhteen mukaista työtä. Jos tämäkään ei ole mahdollista, työntekijälle on tarjottava muuta sopimuksen mukaista työtä.


Lähde §: Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta

Lue lisää asevelvollisuudesta kieltäytymisestä.


Suomen Juristit Oy / Trainee
1.11.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.