Milloin työnantaja tai työntekijä voivat kuitata saataviaan?

Kuittaus on mahdollinen, kun oikeussuhteen ( esim. työsuhde ) osapuolilla on kummallakin saatavia toisiltaan. Jos vastakkaiset saatavat ovat laadultaan samanlaisia ( yleensä rahaa ), selviä ( ei riitautettu ) ja erääntyneitä, ne voidaan kuitata keskenään.

Työntekijän oikeus kuittaukseen määräytyy edellä mainituin perustein. Työnantajan kuittausoikeutta sen sijaan on työsopimuslaissa rajoitettu. Sääntelyn tarkoituksena on työntekijän suojaaminen.

Työntekijän velka työnantajalle voi muodostua lainasta, tuoteostoista tai esimerkiksi vahingonkorvausvelvollisuudesta. Työnantaja ei saa kuitata saatavaansa työntekijän palkasta siltä osin kuin palkka on ulosottolain ja suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen mukaan jätettävä ulosmittaamatta. Näistä säännöksistä ei saa sopimuksella poiketa.

Palkasta tulee jättää ulosmittaamatta kaksi kolmasosaa siitä, mitä palkasta tulee ulosmittauksen ja seuraavan palkanmaksupäivän väliselle ajalle. Lisäksi velalliselta ei saa ulosmitata enempää kuin kolme neljäsosaa siitä palkan osasta, joka ylittää ns. suojaosan. Laskennassa huomioidaan nettopalkka. Suojaosan velallisen katsotaan tarvitsevan omaan, puolisonsa ja lastensa elatukseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.