Yksityisyyden suojasta työelämässä säädetään laissa, jonka tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia työelämässä. Yksityisyyden suoja koskee työsuhteessa ja virkasuhteessa olevia henkilöitä, sekä soveltuvilta osin myös työnhakijaa. Laissa säädetään työntekijää koskevien henkilötietojen käsittelystä, työntekijälle tehtävistä testeistä ja tarkastuksista sekä niitä koskevista vaatimuksista, teknisestä valvonnasta työpaikalla sekä työntekijän sähköpostiviestin hakemisesta ja avaamisesta.

henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn yleiset edellytykset

Henkilötietojen käsittelyyn liittyy tarpeellisuusvaatimus. Työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tarpeellisuusvaatimus on pakottavaa lainsäädäntöä, eikä siitä voida poiketa edes työntekijän suostumuksella.

Työsuhteen kannalta tarpeellisina henkilötietoina pidetään sellaisia tietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin, taikka johtuvat työtehtävien erityisluonteesta. Pääsääntöisesti työsuhteen kannalta tarpeellisina tietoina ei pidetä muun muassa uskontoa, poliittista mielipidettä, ammattiliiton jäsenyyttä ja seksuaalista suuntautumista (ks. KKO 2015:41). Erityisesti perheasioista kysyminen ei ole työsuhteen kannalta tarpeellista, mutta se voi altistaa perheelliset tai perhettä suunnittelevat huonompaan asemaan työhaastattelussa. Työantaja ei saakaan kysyä esimerkiksi raskaudesta ja vanhemmuudesta, eikä työntekijän tarvitse vastata tällaisiin kysymyksiin.

Laissa säädetään myös henkilötietojen keräämisen edellytyksistä ja työnantajan tiedonantovelvollisuudesta. Työnantajan on ensisijaisesti kysyttävä tietoja työnhakijalta itseltään. Jotta työnantaja voi kerätä henkilötietoja muualta kuin työntekijältä itseltään, hänen on saatava työntekijältä suostumus tietojen keräämiseen. Työntekijälle tulee myös kertoa, mihin näitä tietoja tarvitaan.

Suostumuksen kysymiseen on kuitenkin joitain poikkeuksia. Suostumusta ei tarvita, jos viranomainen luovuttaa työnantajalle tietoja laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tai työnantaja hankkii lain mukaisilla perusteilla luotto- tai rikosrekisteritietoja työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi. Tällöinkin työnantajan kuitenkin tulee ilmoittaa työntekijälle tietojen hankkimisesta. Jos työnantaja hankkii työntekijän henkilöluottotietoja, työnantajan tulee lisäksi ilmoittaa työntekijälle, mistä rekisteristä luottotiedot hankitaan. Jos työntekijää koskevia tietoja on kerätty muualta kuin työntekijältä itseltään, työnantajan on ilmoitettava työntekijälle saamistaan tiedoista ennen kuin niitä käytetään työntekijää koskevassa päätöksenteossa.

Työelämän yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön noudattamista valvoo työsuojeluviranomaiset ja tietosuojavaltuutettu. 


Lue lisää kameravalvonnasta ja huumetesteistä työpaikalla.

Lähde §: Laki yksityisyyden suojasta työelämässä


Suomen Juristit Oy / Trainee
1.11.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.