Metsälain tarkoituksena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Lailla varmistetaan, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään.

kasvatus- ja uudistushakkuu

Metsänhakkuu voidaan suorittaa kahdella eri menetelmällä. Kasvatushakkuussa metsää harvennetaan kaatamalla vain osa puustosta. Hakkuun jälkeen on varmistettava, että jäljelle jää riittävästi kasvatuskelpoista puustoa. Uudistushakkuussa koko hakkuun kohteena oleva metsä kaadetaan, mutta hakkuun jälkeen on huolehdittava kasvatuskelpoisen taimikon alkuunpanosta ja alkukehityksestä. Hakkuiden yhteydessä on vältettävä kasvamaan jätettävän puuston vahingoittumista ja maastovaurioiden aiheuttamista.

metsäkeskus

Metsäkeskukset toimivat alueellisina metsäviranomaisina ja valvovat metsälain noudattamista. Aiotusta myyntihakkuusta on tehtävä metsänkäyttöilmoitus metsäkeskukselle viimeistään 14 päivää ennen hakkuun aloittamista. Jos ilmoituksessa ilmenee lainvastaisuuksia tai muita ongelmia, metsäkeskuksen on neuvoteltava asianosaisen kanssa tarvittavista muutoksista. Jos asianosainen ei suostu neuvotteluihin tai lainvastainen hakkuu on jo aloitettu, metsäkeskus voi kieltää tai keskeyttää toimenpiteen.

Tavallisesta kotitarvehakkuusta metsänkäyttöilmoitusta ei tarvitse tehdä. Metsälaissa on kuitenkin luettelo erityisesti suojeltavista alueista, joita ei saa tuhota edes kotitarvehakkuilla. Tällaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat mm. lähteet, purot, rehevät korpisuot, rantaluhdat ja rotkot. Jos maanomistajalle aiheutuu näistä merkittävää tuoton menetystä, voi hän saada siitä korvauksen tai erityisluvan pieneen hakkuuseen. Metsänkäyttöilmoituksen laiminlyönnistä ja muista metsälain velvoitteiden rikkomisesta seuraa sanktioita.


Lue lisää metsänhakkuukiellosta.

Lähde §: metsälaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 03.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.