Metsäkeskuksen on neuvoteltava metsänkäyttöilmoituksessa ilmenevistä ongelmista hakkuuoikeuden haltijan kanssa. Jos hakkuuoikeuden haltija ei suostu neuvotteluihin tai aloitettu hakkuu on selvästi lainvastainen, metsäkeskus voi kieltää toimenpiteen. Tällainen käsittelykielto voidaan asettaa toistaiseksi tai määräajaksi. Käsittelykielto voidaan antaa myös silloin, kun metsänkäyttöilmoitusta ei ole annettu määräajassa ja hakkuu on aloitettu.

metsäkeskus

Lisäksi metsäkeskus voi kieltää toimenpiteen, jos hakkuuseen vaaditaan vakuutta. Ennen uudistushakkuun aloittamista metsäkeskus voi vaatia vakuuden asettamista metsän uudistustoimenpiteiden suorittamisesta. Vakuuden asettamisvelvollisuus on sillä, joka vastaa uuden puuston aikaansaamisesta. Vakuus voidaan vaatia myös, jos hakkuuoikeuden haltija on aiemmin jättänyt velvollisuutensa noudattamatta. Jos velvoitetta ei täytetä, metsäkeskus voi teettää toimenpiteet ja kustannukset suoritetaan vakuudesta. Metsäkeskuksen on ilmoitettava menettelystä hakkuuoikeuden haltijalle. Vakuus raukeaa ja se vapautetaan asettajalle, kun velvollisuus on täytetty.

Päätös käsittelykiellosta annetaan kirjallisena ja se on toimitettava heti hakkuuoikeuden haltijalle tiedoksi. Käsittelykiellon laajuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Metsäkeskus voi asettaa päätöksen tehosteeksi uhkasakon. Kielto tulee poistaa, kun sille ei ole enää edellytyksiä.


Lue lisää metsänhakkuusta.

Lähde §: metsälaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 03.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.