Johtaako terveydensuojelun laiminlyönti vankeuteen?

Terveydensuojelulain avulla pyritään edistämään väestön terveyttä vähentämällä sellaisia ympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Varsinaiseen terveydensuojeluun kuuluu elintarvikkeiden laadun, talous- ja uimaveden laadun sekä asuntojen ja jätteiden terveydellisten haittavaikutusten seuranta ja valvonta. Sen erityisaloja ovat kemikaalivalvonta, geeniteknologian valvonta ja säteilysuojelu.

Terveydensuojelun ylin ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Elintarvikevirasto suunnittelee, ohjaa ja valvoo terveydensuojelua omalla toimialallaan. Aluehallintovirasto on valvova viranomainen toimialueellaan ja kunnat huolehtivat terveydensuojelusta omalla alueellaan. Kunnan tehtävänä on terveellisen elinympäristön turvaaminen asukkaille. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa neuvontaa. Kunnan terveydensuojelutehtävistä vastaa kunnan terveydensuojeluviranomainen. Kunnan terveydensuojeluun sisältyy myös ennakoiva erityistilanteisiin varautuminen ja niihin liittyvien terveyshaittojen ehkäiseminen, selvittäminen ja poistaminen. Tällaisia erityistilanteita ovat esimerkiksi onnettomuudet.

Jos toiminnasta voi aiheutua terveydellistä haittaa, toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Terveydensuojeluviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee siitä päätöksen. Se voi asettaa ilmoituksessa mainitulle toiminnalle rajoituksia tai jopa kieltää sen kokonaan.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus saada valvontaa varten tietoja toiminnan harjoittajalta. Viranomaisella voi myös tehdä tarkastuksia terveydensuojelulain noudattamisesta. Jos lain määräyksiä ei noudateta, viranomainen voi velvoittaa asianomaisen oikaisemaan toimintaansa määräajassa uhkasakon nojalla. Jos sekään ei auta, oikaisu teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta kielletään kokonaan. Terveydensuojelulain laiminlyönnistä voidaan tuomita sakkoon tai jopa vankeuteen.

Nopeaa apua lakiasioihin.