Oletko muistanut ympäristönsuojelun velvoitteena?

Ympäristönsuojelun tavoitteena on vähentää ympäristöhaittoja ja edistää kestävää kehitystä. Suojelun keinoina ovat lainsäädäntö, taloudellinen ohjaus, erilaiset vapaaehtoiset ohjauskeinot sekä ympäristötietoisuuden lisääminen.

Ympäristönsuojelua ohjaavia periaatteita ovat haittojen minimointi ja ennaltaehkäisy. Haittojen minimoinnin periaate edellyttää vaihtoehtoisten menetelmien selvittämistä ja niistä ympäristön kannalta parhaan vaihtoehdon valitsemista. Haitalliset ympäristövaikutukset tulee ehkäistä ennalta, ja jos se ei ole mahdollista, tulee ne rajoittaa mahdollisimman vähäisiksi. Seurausten selvittämistyössä ja lupaharkinnassa on noudatettava varovaisuutta ja huolellisuutta.

Ympäristöön vaikuttavissa toimenpiteissä on noudatettava myös parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatteita. Ympäristönsuojelussa noudatetaan lisäksi aiheuttamisperiaatetta eli aiheuttaja maksaa -periaatetta. Periaate edellyttää, että pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan harjoittaja vastaa vaikutuksien ennaltaehkäisystä ja ympäristöhaittojen poistamisesta tai rajoittamisesta mahdollisimman vähäiseksi. Aiheuttaja vastaa myös toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista.

Ympäristönsuojelulaissa säädetään ympäristölupajärjestelmästä. Lupakynnys perustuu ympäristönpilaamiskieltoon. Jos toiminnasta ennalta arvioiden voi aiheutua ympäristön pilaantumista, tarvitaan ympäristölupa.

Nopeaa apua lakiasioihin.