Kuka käsittelee ympäristölupahakemukset?

Ympäristönsuojelulain mukaisia ympäristölupaviranomaisia ovat kunnan ympäristölupaviranomainen, ELY-keskus ja aluehallintovirasto. Ympäristöministeriö vastaa valtakunnallisesta ympäristöpolitiikasta ja hallinnonalan ohjauksesta ja suunnittelusta. Ympäristöministeriö asettaa tavoitteet ympäristönsuojelulle, valmistelee ja kehittää ympäristölainsäädäntöä ja johtaa kansainvälistä yhteistyötä.

Aluehallintovirasto käsittelee ympäristölupahakemukset. Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueet ratkaisevat aiempien ympäristölupavirastojen kaikki ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset lupa-asiat sekä aiempien alueellisten ympäristökeskusten kaikki ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-asiat. Ennen vuotta 2010 ympäristölupamenettely oli hajautettu useammille tahoille, mikä asiantila muutettiin 1.1.2010 siten, että nykyisin kaikki ympäristöluvat kuuluvat aluehallintovirastojen ratkaistaviksi. Kunnissa ratkaistaan kuitenkin pienten laitosten ympäristöluvat sekä eräät ojituksiin ja muihin pieniin vesilain mukaisiin asioihin liittyvät päätösasiat.

Nopeaa apua lakiasioihin.