Mitä Ympäristövaikutusten arviointimenettely, YVA-menettely tarkoittaa?

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) arvioidaan etukäteen yksittäisten hankkeiden vaikutuksia mm. ihmisiin, luontoon, rakennettuun ympäristöön ja luonnonvaroihin. Tällaista menettelyä vaativia hankkeita ovat mm. lentokentät ja moottoritiet. Arvioinnin tavoitteena on vähentää suunnitellun hankkeen haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

Hankkeen toteuttajan on julkistettava ympäristövaikutusarvio. Kansalaiset voivat ottaa kantaa asiaan ja näin osallistua asioiden suunnittelu- ja valmisteluvaiheisiin. Alueella toimivaltainen ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena ja antaa arviosta lausuntonsa. Ympäristöministeriö on antanut ohjeet arviointimenettelyn toteuttamiseksi. Hankkeen toteuttaja huolehtii ympäristövaikutusten arvioinnista ja liittää sitä koskevan selvityksen hankkeiden lupa-asiakirjoihin.

Nopeaa apua lakiasioihin.