Oikeus osakeyhtiön moitekanteen ajamiseen on osakkeenomistajalla, yhtiön hallituksella, hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla. Hallintoneuvostolla tai tilintarkastajilla ei ole kanneoikeutta.

Yhtiökokouksen virheellinen päätös, kenellä on moiteoikeus?

Osakkeenomistajan moiteoikeuden edellytyksenä on, että hänet on merkitty osakeluetteloon. Merkitystä ei ole sillä, onko hän osallistunut yhtiökokoukseen, jossa virheellinen päätös on tehty. Edellytyksenä ei myöskään ole, että osakkeenomistajan oikeutta olisi loukattu tai että hän olisi päätöksen johdosta kärsinyt vahinkoa. Huomattavaa on, että moiteoikeus on myös sellaisella osakkeenomistajalla, joka ei ole ollut osakkeenomistajana silloin, kun päätös on tehty. Jokaisella osakkeenomistajalla, joka on moitekanteen nostamisen hetkellä merkitty osakeluetteloon tai ilmoittautunut siihen merkittäväksi, on moiteoikeus.

Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on oltava tässä toimessaan silloin, kun hän nostaa moitekanteen ja ajaa sitä. Vaikka laissa ei ole määräyksiä siitä, milloin yhtiön johdolla on velvollisuus nostaa moitekanne yhtiökokouksen virheellistä päätöstä vastaan, ääritapauksissa moitekanteen ajamatta jättämisestä saattaa seurata korvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan. Tämä johtuu siitä, että yhtiön johdon velvollisuutena on valvoa yhtiön etua samalla huolellisuudella kuin hoitaessaan muitakin tehtäviään.

Lue lisää yhtiökokouksen moitekanteen moiteajasta.

Lähde §: osakeyhtiölaki

Suomen Juristit Oy
06.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.