Toisesta yrityksestä ei saa antaa väärää tietoa

Omassa elinkeinotoiminnassa ei saa antaa omaa tuotetta tai toimintaa koskevia harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia tietoja. Tämän lisäksi täysin sama kielto koskee myös muuta kuin omaa elinkeinotoimintaa. Kilpailijaa ei saa vahingoittaa väärillä eikä harhaanjohtavilla tiedoilla.Virheellisiä tai harhaanjohtavan tiedon antamistavalla ei ole merkitystä. Näitä tietoja voidaan antaa suullisesti oman yrityksen asiakkaille tai muille elinkeinonharjoittajille kahdenkeskisissä keskusteluissa tai julkisesti oman yrityksen Internet-sivuilla taikka lausuntoina mediassa. Tavasta ja kuulijakunnan laajuudesta riippumatta virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon antaminen on kiellettyä. Mahdollisten korvausten yhteydessä merkitystä on kuitenkin sillä, kuinka laajaa vahinkoa tällainen tieto on aiheuttanut. Tässä arvioinnissa merkitystä onkin sitten sillä, millä tavalla ja kuinka aktiivisesti ja laajasti väärää viestiä on annettu eteenpäin.Elinkeinotoiminnassa ei myöskään saa käyttää asiaan kuulumattomia seikkoja sisältävää eikä esitystavaltaan tai muodoltaan sopimatonta ilmaisua, joka on omiaan vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. Toisin sanoen; jos vahingoittavat tiedot eivät millään tavalla liity kyseiseen elinkeinotoimintaan, niiden antaminen on laitonta riippumatta siitä, pitävätkö tiedot paikkaansa vai eivät.Niin ikään sopimattomassa muodossa esitetty tieto voi olla kiellettyä, vaikka se sinänsä pitäisikin paikkaansa. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, jos jotakin kilpailijan sanomista tai lausuntoa siteerataan sellaisessa asiayhteydessä, missä se saa vääristyneen merkityksen kuin alkuperäisessä asiayhteydessä.Sopimattoman menettelyn vaikutusten osalta ei edellytetä, että vahinkoa toisen elinkeinotoiminnalle todella tapahtuisi. Riittää, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai vaikuttamaan kysyntään tai tarjontaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.