Lapseksiottamisen eli adoption tarkoituksena on edistää lapsen parasta vahvistamalla lapsen ja vanhemman suhde lapseksiotettavan ja lapseksiottajan välille. Adoptio vahvistetaan tuomioistuimen päätöksellä. Alaikäisen lapsen adoptointi voidaan vahvistaa, jos adoption harkitaan olevan lapsen edun mukaista ja on selvitetty, että lapsi tulee saamaan hyvän hoidon ja kasvatuksen.

Adoption vahvistamista haettaessa tuomioistuimelle on esitettävä selvitys siitä, että lapsi on lapseksiottajan hoidettavana tai että tämä muutoin huolehtii lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.

Adoption perusajatuksena on siis antaa koti ja vanhemmat niitä tarvitsevalle lapselle. Samalla lasta kaipaavat saavat lapsen. Adoptiossa lapsen edun ja tarpeen tulee olla kantava idea ja päämäärä.

Alaikäisen lapsen henkilökohtainen suostumus adoptioon

Jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta ja on terve, tarvitaan hänen henkilökohtainen suostumuksensa adoptioon. Myös alle 12-vuotiaan tahtoa on kysyttävä, jos hän on niin kehittynyt, että hänet voidaan katsoa kykeneväksi ymmärtämään asian merkityksen. Alaikäisen lapsen adoption vahvistamiselle vaaditaan hänen vanhempiensa suostumus huoltajuuskysymyksestä riippumatta. Suostumus on saatava myös avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isältä, jos isyys on vahvistettu. Ilman vanhempien tai toisen vanhemman suostumusta lapsen adoptio voidaan myöntää vain erittäin painavista syistä.

Lapsen vanhemman kanssa on ennen suostumuksen hankkimista järjestettävä neuvottelu, jossa selvitetään lapseksiottamisen tarkoitus ja sen edellytykset sekä oikeusvaikutukset. Lapsen äidin suostumusta ei saa ottaa vastaan ennen kuin äiti on riittävästi toipunut synnytyksestä. Lapsen syntymästä täytyy olla kulunut vähintään kahdeksan viikkoa ennen suostumuksen ottamista. Adoptioon annettavasta suostumuksesta on tehtävä asiakirja, joka on päivättävä ja jonka allekirjoittaa suostumuksen antaja.

Täysi-ikäisen henkilön adoptointi

Täysi-ikäisen henkilön adoptio voidaan vahvistaa, jos on selvitetty, että tämä on alaikäisenä ollut lapseksiottajan hoidettavana ja kasvatettavana eikä adoptiota ole voitu vahvistaa lapsen ollessa alaikäinen. Täysi-ikäisen henkilön adoptio voidaan vahvistaa myös, jos adoptioon on olemassa muita erittäin painavia syitä.

Perheensisäinen ja kansainvälinen adoptio

Adoptointi on mahdollista toteuttaa myös perheensisäisenä adoptiona sekä kansainvälisesti, adoptoimalla lapsi ulkomailta. Kumpikin adoption muoto eroaa hieman kotimaisesta vieraan lapsen adoptoinnista. Esimerkiksi perheensisäisissä adoptioissa lain mukaiset ikärajoitukset ovat löyhemmät ja ne arvioidaan aina tapauskohtaisesti, toisin kuin vieraan lapsen adoptiossa. Kansainvälisessä adoptiossa puolestaan adoptioprosessi toteutetaan toimiluvan saaneiden palveluntarjoajien välityksellä, mutta muuten prosessi etenee pitkälti samankaltaisesti kuin Suomesta adoptoinnissa.

(Lähde §: Adoptiolaki)

Nopeaa apua lakiasioihin.