Avioliittolain muutos astui voimaan 2017. Muutoksen myötä avioliittolaki muuttui niin sanotuksi tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi. Tämä mahdollistaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliiton solmimisen. Lakimuutos toi lisäksi samaa sukupuolta oleville aviopareille adoptiolaissa määritellyn aseman: avioliitossa olevat puolisot voivat yhdessä adoptoida adoptiolapsen.

Adoption ehdot rekisteröidyssä parisuhteessa

Rekisteröity parisuhde voidaan muuttaa avioliitoksi, jonka jälkeen samaa sukupuolta olevalle avioparille avautuu mahdollisuus yhdessä adoptointiin. Suomessa solmittu ja rekisteröity parisuhde virallistetaan maistraatissa. Rekisteröity parisuhde on mahdollista muuttaa avioliitoksi tekemällä ilmoitus oman tai lähimmän kunnan maistraatissa yhdessä puolison kanssa. Muutosilmoitus tehdään täyttämällä joko maistraatin lomake tai käymällä paikan päällä.

Avioliitoksi rekisteröity parisuhde katsotaan voimassa olevaksi siitä päivästä lähtien, kun maistraatti on vastaanottanut ilmoituksen. Vihkimispäivämäärä on päivä, jolloin ilmoitus katsotaan saapuneeksi maistraattiin. Tämän jälkeen väestötietojärjestelmään kirjataan rekisteröidyn parisuhteen muutos avioliitoksi.

Rekisteröityä parisuhdetta ei ole pakko muuttaa avioliitoksi. Halutessaan vanhat rekisteröidyt parisuhteet voivat jäädä voimaan, mikäli pari näin toivoo. Näin ollen myös rekisteröidyn parisuhteen oikeusvaikutukset pysyvät entisellään.

Adoptiolaki rekisteröidyssä parisuhteessa

Rekisteröidyssä parisuhteessa on mahdollista toteuttaa adoptio Suomesta ja ulkomailta sekä perheen sisäisenä. Sallittua on, että vain toinen parisuhteen kumppaneista adoptoi lapsen, mutta tähän vaaditaan toiselta suostumus. Poikkeuksellisesti adoptio on kuitenkin mahdollista vahvistaa ilman kumppanin suostumusta, jos hän ei kykene suostumusta antamaan sairauden tai vamman johdosta tai jos adoptiolle on lapsen edun kannalta erittäin painavia syitä.

Huomattavaa on, että saman sukupuolen omaaviin aviopareihin ei sovelleta ns. isyysolettamaa. Jos siis avioliitossa olevat puolisot ovat molemmat naisia ja toiselle heistä syntyy avioliittoon lapsi, eivät molemmat vanhemmat voi suoraan lain nojalla olla lapsen vanhempia. Tällöin toisen äidin äitiyden vahvistaminen edellyttää perheen sisäistä adoptiota.

Myös perheen ulkopuolinen adoptio yhdessä pariskuntana tuli uuden lain myötä mahdolliseksi. Todennäköistä kuitenkin on, että adoptio keinona jää harvinaisemmaksi samaa sukupuolta oleville pareilla. Kuitenkin samaa sukupuolta olevat avioparit voivat jatkossakin hakeutua adoptioneuvontaan, jossa selvitellään yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa adoption edellytykset. Mikäli adoptioneuvonnan päätyttyä pariskunnalle myönnetään adoptiolupa, on parin mahdollista tulla harkituksi adoptiovanhempina.

Ulkomailta adoptointi

Suomen laki mahdollistaa samaa sukupuolta olevien parien harkinnan adoptiovanhemmiksi, mutta mahdollista on, ettei  suomalaisten ulkomaiset palveluntarjoajakontaktit  välttämättä tee sijoituksia samaa sukupuolta olevien perheisiin.

Maailmassa on kuitenkin muutamia lapsia kansainväliseen adoptioon luovuttavia maita, esimerkiksi Brasilia ja Etelä-Afrikka, joiden lainsäädäntö mahdollistaa lapsen sijoittamisen samaa sukupuolta olevan parin perheeseen. Vaikka osa kyseisten maiden palveluntarjoajista on valmiita luovutuksia tekemään, ei silti osa maiden palveluntarjoajista omien periaatteidensa takia ole valmiita sijoittamaan lapsia samaa sukupuolta olevien parien perheisiin. Haasteeksi tulee löytää sellainen maa ja sellainen palveluntarjoaja kontaktiksi, joka harkitsisi samaa sukupuolta olevat parit yhdenvertaisena vaihtoehtona.

 

Lue lisää adoptioneuvonnasta ja adoptioprosessista!

Nopeaa apua lakiasioihin.