Esteellisyys esitutkinnassa estää esitutkintaan osallistumisen. Tutkinnanjohtaja, tutkija ja muu esitutkintaviranomaisen virkamies eivät saa esteellisinä osallistua esitutkintaan. Esteellisyys voi liittyä esim. siihen, että virkamies on asiassa asianosainen. Asianosaisuus ei välttämättä tarkoita suoraan rikosprosessuaalista asianosaisasemaa, vaan esteellisyys voi syntyä esim. sen vuoksi, että esitutkinta voisi vaikuttaa tavalla tai toisella virkamiehen omaan asemaan, oikeuksiin tai velvollisuuksiin.

Esteellisyys esitutkinnassa ratkaistaan nopeasti

Esteellisyyttä koskeva kysymys on ratkaistava viipymättä. Virkamies voi jäävätä itsensä tai tarvittaessa esimies ratkaisee kysymyksen esteellisyydestä. Jos syyttäjä on tutkinnanjohtaja, häntä on kuultava tutkijan esteellisyyttä koskevasta kysymyksestä. Syyttäjä voi tutkinnanjohtajana myös ottaa kysymyksen itsenäisesti ratkaistavakseen.

Esteellisen esitutkintavirkamiehen tilalle on viipymättä määrättävä esteetön virkamies. Esitutkintavirkamies saa kuitenkin esteellisenäkin ryhtyä esitutkintatoimenpiteeseen, jota rikoksen selvittämistä vaarantamatta ei voida viivyttää.

esitutkintalaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.