EU tuomioistuin varmistaa ja valvoa, että EU:n lainsäädäntö tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla ja samoilla ehdoilla kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tämän lisäksi EU:n tuomioistuin valvoo lisäksi, että jäsenmaat ja unionin toimielimet noudattavat unionin lainsäädäntöä.

EU-lainsäädännön tulkitseminen

EU tuomioistuimen tehtäviin kuuluu EU- lainsäädännön tulkinta ennakkoratkaisumuodossa. EU tuomioistuin valvoo ja varmistaa, että jäsenmaiden tuomioistuimet soveltavat EU-lainssäädäntöä asianmukaisesti. Kansallinen tuomioistuin tulee pyytää neuvoa, ennakkoratkaisumuodossa, jos kansallinen tuomioistuin on epävarma EU-lainsäädännön tulkinnasta. Jäsenmaa voi myös EU tuomioistuimella varmistaa, että EU-lainsäädäntöä sovelletaan asettamien raamien mukaisesti.

EU-lainsääännön täytäntöönpanon valvonta

Mikäli jäsenmaa ei täytä EU-lainsäädännön asettamia velvoitteita, voi Euroopan komissio tai toinen EU jäsenmaa aloittaa rikkomusmenettelyn jäsenmaata vastaan. Mikäli tuomioistuin katsoo, että jäsenmaa syyllistyy EU-lainsäädännön velvoitteiden rikkomiseen, tulee jäsenmaa korjata tilanne viipymättä.

EU-lainsäädännön kumoaminen

EU tuomioistuimen tehtävään kuuluu myös tutkia ja/tai kumota EU-lainsäädäntöä tai säädöstä, mikäli tämä katsotaan olevan EU:n perussopimusten tai perusoikeuksien vastainen029 5343921. Pyyntöä voi tehdä jäsenmaa, EU:n neuvosto, Euroopan komissio tai Euroopan parlamentti. Yksityishenkilö voi myös pyytää tuomioistuinta kumoamaan EU- säädöksen, jos säädös vaikuttaa häneen henkilökohtaisesti ja tämä on EU:n perussopimusten tai perusoikeuksien vastainen.

EU:n toimielinten toiminnan vaatiminen

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio on tärkeitä EU elimiä ja mikäli nämä laiminlyövät tehtävänsä voi jäsenmaa, muut EU:n toimielimet ja yksityishenkilöt nostaa kanteen EU tuomioistuimessa.

EU-tuomioistuimen kokoonpano

Euroopan Unionin tuomioistuin jakautuu unionin tuomioistuimeen ja unionin yleiseen tuomioistuimeen. Unionin tuomioistuin käsittelee jäsenmaan ennakkoratkaisupyyntöjä, kumoamiskanteita ja muutoksenhakukanteita. Unionin yleinen tuomioistuin käsittelee juridisten henkilöiden esittämät kumoamiskanteet ja muut jäsenmaiden esittämät kanteet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tämä tuomioistuin käsittelee lähinnä kilpailuoikeuden, valtiontukien, kaupan, maatalouden ja tavaramerkkien alaan kuuluvia asioita.

EU-tuomioistuimen käsittely

Tuomioistuimen käsittelyssä on kaksi vaihetta, kirjallinen vaihe ja suullinen vaihe. Kirjallisessa vaiheessa asianosaiset esittää tuomioistuimelle kirjallisen lausunnon, jonka pohjalta EU-tuomioistuimen tuomari laatii tiivistelmän. Tiivistelmästä keskustellaan tuomioistuimen yleiskokouksessa, jossa päätetään tuomarikokoonpano riippuen asian laajuudesta ja tuleeko suullinen käsittelyä.

Suullisessa vaiheessa asianosaisten asiamiehet esittävät asian tuomioistuimelle. Tämän pohjalta tuomari ja julkisasiamies voi esittää kysymyksiä.

Nopeaa apua lakiasioihin.