Euroopan unionin oikeusasiamies, viralliselta nimeltään Euroopan oikeusasiamies on unionin ylin laillisuusvalvontaviranomainen. Oikeusasiamiehelle voi kannella unionin jäsenmaissa oleskelevat luonnolliset henkilöt, sekä oikeushenkilöt, joilla on kotipaikka jossakin jäsenmaassa.

Euroopan oikeusasiamies on riippumaton ja puolueeton viranomainen joka valvoo EU:n hallintoa. Toimivalta ei ulotu Euroopan unionin tuomioistuimeen sen toimiessa lainkäyttöelimenä. Oikeusasiamiehen valta ei myökään ulotu EU-hallintoelinten ulkopuolelle. Näin ollen Euroopan unionin oikeusasiamies ei voi tutkia suomen eduskuntaa tai hallitusta koskevaa kantelua. Oikeusasiamiehen työ keskittyy unionin hallinnollisiin epäkohtiin. Epäkohdista voi olla kyse esim. perustamissopimusten tai ihmisoikeussopimusten vastaisesta toiminnasta tai esimerkiksi hallinnon perusperiaatteiden laiminlyönneistä menettelyissä. Hallinnollinen epäkohta voi olla myös syrjintää, väärinkäytöksiä, epäoikeudenmukaisuutta tai suoranaisia virheitä.

Euroopan unionin oikeusasiamies – kantelu

Epäkohdan ei tarvitse koskea kantelun tekijää henkilökohtaisesti, eli kantelijalla ei tarvitse olla asianosaisasemaa. Kantelu on tehtävä kahden vuoden kuluessa siitä, kun kantelija sai tietoonsa kantelun perusteena olevat seikat. Ennen kuin asiasta voi kannella on oltava yhteydessä suoraan kyseiseen EU toimielimeen ja pyydettävä korjaamaan havaittu epäkohta.

Kantelun voi tehdä kirjeellä tai sähköisellä lomakkeella. Kantelijan kieli voi olla mikä tahansa unionin 24:stä virallisesta kielestä.

Kantelun laatimiseen saat ohjeita lakimieheltä.

Lisää tietoa löydät Euroopan oikeusasiamiehen suomenkielisiltä sivuilta.


Suomen Juristit Oy
14.12.2016

Nopeaa apua lakiasioihin.