Kiinteistönvälityssopimus eli toimeksiantosopimus tehdään yleensä myyjän eli kohteen omistajan sekä välitysliikkeen kesken. Välitysliikkeen tehtävänä on toimeksiantosopimuksen mukaisesti etsiä ostaja toimeksiantajan asunnolle tai vaihtoehtoisesti etsiä asunto tai muu vastaava ostajan toimeksiannosta. Kiinteistönvälittäjän vastuulla oleva välitystehtävä tulee hoitaa huolellisesti ja ammattitaitoisesti, hyvää välitystapaa noudattaen. Välittäjän on otettava huomioon sekä toimeksiantajan että tämän vastapuolen edut. Välittäjän on toteutettava samalla hänelle asetetut selonottovelvollisuus ja tiedonantovelvollisuus.

Kiinteistönvälittäjä hoitaa välitystyönsä ohella usein myös asiantuntija tehtävissä arvioiden erilaisen omaisuuksien arvoa. Vaativampien kohteiden arviointi on yleisesti syytä jättää siihen erikoistuneiden asiantuntijoiden tehtäväksi ja apua haetaan usein AKA nimityksen omaavilta henkilöiltä. Tämä johtuu siitä, että myös arvioinnissa tulevat kyseeseen vastuusäännökset. Vastuu saattaa syntyä tilanteissa, joissa välittäjä antaa kohteen arvosta virheellisen kuvan ja tämä vaikuttaa siihen, että kohteen omistaja tai joku muu arvion tilaaja tekee ratkaisuja arvioon pohjautuen. Virheellinen arvio saattaa vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi asunnon arvoon, jolloin myyjä häviää arvon menetyksessä omaisuuttaan.  

Toimeksiantosopimuksen sisältö

Lain mukaan toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, että sopimusehtoja ei voida yksipuolisesti muuntaa ja siten että ne säilyvät toimeksiantajan saatavilla. Täten välitysliike ei voi vedota sopimusehtoon, jota ei ole tehty edellä mainitulla tavalla. Välityskohteen hinnan ja muiden välityskohdetta koskevien sopimusehtojen muutoksista voidaan kuitenkin välityssopimuksen voimassa ollessa sopia muullakin tavoin.

Toimeksiantosopimuksessa on mainittava ainakin seuraavat tiedot:

1) toimeksiantajan nimi ja osoite;

2) välitysliikkeen toiminimi, käyntiosoite ja asiaa hoitavan henkilön nimi;

3) toimeksiannon sisältö ja toimeksiannon suorittamisesta maksettava korvaus riittävästi yksilöitynä; sekä

4) toimeksiannon vastaanottopäivä ja voimassaoloaika.

Toimeksiantosopimus saa olla voimassa enintään neljä kuukautta kerrallaan. Sopimusta voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kuukautta ennen sopimuksen voimassaolon päättymistä.

Lähde §: Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

Lue lisää kiinteistönvälittäjän vastuusta sekä välityssopimuksesta.

Suomen Juristit Oy
21.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.