Kuntayhtymän perussopimus on se ohjenuora, jolla kuntayhtymän toimintaa ohjataan ja jossa yhtymän toiminnasta sovitaan. Kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen hyväksymällä sopimuksella. Tätä sopimusta kutsutaan perussopimukseksi. Kuntayhtymän nimessä on oltava sana kuntayhtymä. Kuntayhtymä on oikeushenkilö, joka voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä käyttää puhevaltaa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa.

Kuntayhtymän perussopimus

Valtuustojen sopimassa perussopimuksessa on oltava ainakin kuntayhtymän nimi, kotipaikka ja jäsenkunnta. Siitä on myös ilmettävä kuntayhtymän tehtävät ja mahdollinen järjestämisvastuun siirtyminen. Perussopimuksessa on myös oltava yhtymävaltuustoa ja yhtymäkokousta koskevan päätöksenteon keskeiset perusteet.

Kuntayhtymän perussopimuksessa on mainittava myös muista mahdollisista toimielimistä, sekä se, mikä yhtymän elin valvoo kuntayhtymän etua ja miten päätetään nime kirjoittamiseen oikeutetuista. Perussopimuksessa sovitaan myös jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän varoihin ja vastuusta sen veloista sekä muista kuntayhtymän taloutta koskevista asioista. Tällaisia asioita ovat mm. hallinnon ja talouden tarkastaminen.

Kuntayhtymän lakkaamisen varalta on sovittava, miten yhtymästä erotaan, miten kuntayhtymä puretaan ja miten mahdollinen alijäämä tietyissä tilanteissa on katettava. Myös talouden muusta toiminnasta, seurannasta ja raportoinnista on sovittava. Perussopimuksessa voidaan myös sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten on oltava jäsenkuntien valtuutettuja ja että sopimuksessa määrätyissä asioissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö

kuntalaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

kuntaliitto

http://www.kunnat.net/fi/Sivut/default.aspx

Nopeaa apua lakiasioihin.