Tekijänoikeus

Tekijänoikeus suojaa kirjallisia ja taiteellisia teoksia antaen tekijälleen oikeuden määrätä luomuksestaan yksinomaisesti. Tekijänoikeuslaki voi suojata esimerkiksi kirjallista- tai suullista teosta, maalausta tai karttaa (tai näiden osaa) edellyttäen, että suojattavana on henkilön itsenäinäinen ja omaperäinen luomus. Vaikka teoksen luomisen myötä tekijälle syntyy oikeuksia, voidaan tekijänoikeutta rajoittaa ja oikeus luomukseen lakkaa tietyn ajan kuluttua. Laki24 tarjoaa kattavan artikkelikirjaston tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin ja patenttiin liittyen.

Tekijänoikeus: Teknisen toimenpiteen kiertämisen kielto ›

Onko suojauksen kiertäminen sallittua? Suojatun teoksen suojana olevaa tehokasta teknistä toimenpidettä, jonka teoksen tekijä tai joku muu tekijän luvalla teosta yleisön saataviin saattaessaan on teoksen suojaksi asettanut, ei saa kiertää. Tehokkaalla teknisellä toimenpiteellä tarkoitetaan tekniikkaa, laitetta tai osaa, joka on suunniteltu tavanomaisessa käyttötarkoituksessa estämään tai rajoittamaan teoksiin ilman tekijän tai oikeuksien muun haltijan lupaa kohdistuvia Lue lisää ›

Tekijänoikeus: Tekijänoikeuksien rajoitukset ›

Onko tekijänoikeuksia rajoitettu? Tekijällä on pääsääntöisesti yksinoikeus päättää teoksensa käyttämisestä. Tekijänoikeuden tekijälle antamia yksinoikeuksia on kuitenkin monin tavoin rajoitettu. Kun teos julkaistaan, tekijän yksinoikeus kapenee. Julkistamisella tarkoitetaan teoksen saattamista luvallisesti yleisön saataviin. Teos on puolestaan julkaistu silloin, kun sen kappaleita tekijän suostumuksella on toimitettu myyntiin tai muuten levitetty yleisön keskuuteen. Yleisimpiä tekijänoikeuksien rajoituksia ovat kopiointi Lue lisää ›

Tekijänoikeus: Tekijänoikeudesta vapaat kohteet ›

Onko kohteita joihin ei ole tekijäoikeutta? Tekijänoikeus on poistettu tietyiltä teoksilta Tekijänoikeutta ei ole: 1) lakeihin ja asetuksiin; 2) muihin Suomen säädöskokoelmasta annetun lain ja ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista annetun lain mukaan julkaistaviin päätöksiin, määräyksiin ja muihin asiakirjoihin; 3) valtiosopimuksiin ja muihin vastaaviin kansainvälisiä velvoitteita sisältäviin asiakirjoihin; 4) viranomaisen tai muun julkisen toimielimen Lue lisää ›

Tekijänoikeus: Tekijänoikeuden luovutus ›

Mitä tekijänoikeuden luovutus tarkoittaa? Tekijänoikeuden luovutus voidaan tehdä joko kokonaan tai osittain. Tekijä voi luovuttaa tekijänoikeuksiaan vapaasti. Laki ei aseta mitään erityisiä vaatimuksia tekijänoikeuksien luovutusta koskevan sopimuksen sisällölle. Sopimuksissa voidaan määritellä vapaasti esimerkiksi teoksen käyttöluvan hinta. Tekijänoikeuksista voidaan sopia suullisesti tai kirjallisesti. Suositeltavaa kuitenkin on, että sopimukset tehdään kirjallisesti, jotta kaikki sopimuksen ehdot on molempien Lue lisää ›

Tekijänoikeus: Tekijänoikeuden kohde ja sisältö ›

Mikä on tekijänoikeuden kohde ja sisältö? Tekijänoikeuden kohteena voi olla mikä tahansa kirjallinen tai taiteellinen teos. Edellytyksenä tekijänoikeussuojan saamiselle on, että teos ylittää niin sanotun teoskynnyksen. Jotta teosta suojataan, tulee sen olla tekijänsä luovan työn itsenäinen ja omaperäinen tulos. Teoksen käyttötarkoituksella tai taiteellisella tasolla ei ole suojan saamisen kannalta merkitystä. Myöskään sillä ei ole merkitystä, Lue lisää ›

Tekijänoikeus: Tekijän oikeus teokseen ›

Mitä tekijänoikeudella tarkoitetaan? Tekijänoikeus on teoksen tekijällä oleva oikeus, joka antaa tekijälle yksinomaisen oikeuden määrätä teoksestaan. Tekijä saa muun muassa itse päättää, julkistetaanko hänen teoksensa yleisölle. Tekijällä on oikeus myös ansaita teoksellaan. Hän voi esimerkiksi painattaa kirjallisen teoksensa kirjana tai myydä sitä ilman, että kukaan muu saa painattaa teosta. Käytännössä tekijä usein tekee kustannussopimuksen, joka Lue lisää ›

Tekijänoikeus: Kiertämiskeinojen valmistamisen ja levittämisen kielto ›

Ovatko laitteet tai muut tuotteet kiellettyjä? Tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen mahdollistavia tai kiertämistä helpottavia laitteita, tuotteita tai osia ei saa valmistaa tai tuoda maahan yleisölle levittämistä varten, levittää yleisölle, myydä, vuokrata, mainostaa myytäväksi tai vuokrattavaksi eikä pitää hallussa kaupallisessa tarkoituksessa. Tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen mahdollistavia tai sitä helpottavia palveluja ei liioin saa tarjota. Edellä tarkoitettuja Lue lisää ›

Tekijänoikeuden rajoitukset

Tekijänoikeuslaissa rajoitetaan tekijänoikeutta muun muassa yhteiskunnallisten tai sivistyksellisten syiden johdosta. Näitä ovat esimerkiksi sananvapaus ja tiedonvälitys. Laki24 tarjoaa kattavat tiedot tekijnäoikeudeesta yksityisen näkökulmasta ”Tekijänoikeus ” -artikkelit osuudesta.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua tekijänoikeuksiin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Tekijänoikeuden loukkaus

Mikäli henkilö loukkaa tekijänoikeuksia, voi hän joutua hyvitysvastuuseen loukkauksestaan. Hyvitysvastuu on riippumaton tuottamuksesta ja tekijänoikeuksia, jolloin tekijänoikeuksia on mahdollista loukata myös tahattomasti.

2

Mikä voi olla tekijänoikeuden loukkaus?

Teoksen julkistamisen jälkeen jokaisen on mahdollista valmistaa teoksesta muutama kappale yksityistä käyttöä varten. Tekijänoikeutta voidaan siis loukata esimerkiksi valmistamalla kyseistä teoskappaletta luvattomasti.

3

Tekijänoikeuksien luovutus

Tekijä voi luovuttaa tekijänoikeuksiaan vapaasti. Tämä tapahtuu joko kokonaan tai osittain. Useimmiten tekijä luovuttaa tekijänoikeuden kuitenkin kirjallisesti eteenpäin vastiketta vastaan.

4

Yhteisteos

Jos jokin teos tehdään yhdessä useamman kuin yhden henkilön toimesta, on kyseessä yhteisteos. Tekijöillä on tällöin yhtäläinen oikeus teoksen tekijänoikeuteen.