Miten kiinnityksen hakeminen tehdään?

Kiinnityksen hakeminen suoritetaan siinä maanmittaustoimistossa, jonka toimialueeseen kiinnityksen kohteena oleva kiinteistö kuuluu. Kiinnitystä saa hakea kiinteistön omistaja, jolla on lainhuuto kiinteistöön, tai se, joka on viimeksi hakenut lainhuutoa ja tämä lainhuutohakemus on jätetty lepäämään purkavan tai lykkäävän ehdon vuoksi.

Kiinnityshakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on allekirjoitettava hakemus ja hakemuksesta on käytävä ilmi kiinnityksen kohde sekä haetun kiinnityksen suuruus euromääräisenä. Jos hakemus koskee usean kiinnityksen vahvistamista samaan kiinteistöön, niiden keskinäinen etusijajärjestys voidaan hakemuksessa määrätä. Luonnollisesti hakijan tai asiamiehen yhteystiedot tulee hakemuksessa ilmoittaa.

Kiinnityshakemuksessa hakija voi määrätä, kenelle panttikirja on annettava. Yleensä haltijamääräys tehdään velkojapankin hyväksi. Jos panttikirjan saaja on hakemuksessa määrätty, hakemusta ei saa muuttaa tai peruuttaa ilman hänen suostumustaan. Kiinteistön omistaja voi valtuuttaa asiamiehen hakemaan kiinnityksen. Omistajan on tällöin allekirjoitettava valtakirja ja siitä on käytävä ilmi asiamiehen nimi, kiinnityksen kohde ja kiinnityksen suuruus.

Nopeaa apua lakiasioihin.