Rasittaako kiinteistöäsi lakisääteinen panttioikeus?

Kiinteistö, joka lain mukaan vastaa julkisoikeudellisesta tai julkisoikeudellisessa järjestyksessä maksettavaksi pannusta maksusta, voi olla panttina saamisen suorittamisesta lakisääteisen panttioikeuden nojalla. Lakisääteinen panttioikeus voi syntyä muun muassa kiinteistötoimitusmaksujen vakuudeksi.

Lakisääteinen panttioikeus on ilmoituksesta kirjattava lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Lakisääteinen panttioikeus raukeaa, jollei ilmoitusta tehdä vuoden kuluessa saamisen syntymisestä. Toistuvasti kiinteistöstä menevä maksu, joka ei perustu tuomioistuimen päätökseen, saa lakisääteisen panttioikeuden ja voidaan ilmoittaa kirjattavaksi vain, jos kyseisen maksuerän suoritus on laiminlyöty.

Lakisääteinen panttioikeus ei sido luovutuksensaajaa, ellei sitä ole kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ennen lainhuudon hakemista ja luovutuksensaaja on ollut vilpittömässä mielessä asian suhteen eli ei ole tiennyt lakisääteisen panttioikeuden olemassa olosta. Jos kiinteistön luovuttaja laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa luovutuksensaajalle kiinteistöstä menevästä saamisesta eikä lakisääteinen panttioikeus näin ollen jää sitovaksi, on velkojalla oikeus vaatia kiinteistön luovuttajalta korvaus vahingostaan.

Lakisääteinen panttioikeus ei sido kiinteistön omistajan velkojia, ellei sitä ole kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ennen kuin kirjaamisviranomaiselle on tehty ilmoitus kiinteistön ulosmittauksesta tai turvaamistoimesta taikka kiinteistön kuulumisesta konkurssipesään. Kirjattu lakisääteinen panttioikeus saa maksunsaannissa paremman etusijan kuin kiinnitykseen perustuva panttisaaminen.

Lakisääteistä panttioikeutta ei voida kirjata, jos joku muu kuin velallinen on luovutuksen nojalla hakenut lainhuutoa kiinteistöön ennen ilmoituksen tekemistä eikä hän anna suostumustaan lakisääteisen panttioikeuden kirjaamiseen. Kirjaamista ei voida tehdä enää sen jälkeen, kun kiinteistön ulosmittauksesta tai turvaamistoimesta taikka kiinteistön omistajan konkurssista on tehty merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Panttioikeuden haltijan on ilmoitettava lakisääteisen panttioikeuden kirjaus poistettavaksi, kun saaminen on lakannut tai kun panttioikeus ei muuten ole enää ole voimassa. Kirjaus voidaan tällöin poistaa myös kiinteistön omistajan hakemuksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.