Miten kirjausta haetaan?

Hakemuksesta on käytävä ilmi kirjaamisen kohde, hakijan vaatimus, hakijan nimi, kotipaikka ja henkilötunnus, sekä hakijan tai hänen asiamiehensä puhelinnumero ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset saadaan lähettää.

Kirjaamisen kohde on kiinteistö tai muu kirjaamiskelpoinen kohde. Kohde on yksilöitävä niin, ettei sekaannuksen vaaraa ole, mikä vaatii yleensä kiinteistötunnuksen merkitsemistä hakemukseen. Vaatimus tai muu hakijan pyytämä toimenpide on tarvittaessa perusteltava. Jos hakijana on oikeushenkilö, on merkittävä kaupparekisterinumero tai muu vastaava tunnus.

Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja hakijan tai hakemuksen laatijan on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen pitää liittää tarpeelliset asiakirjat. Lainhuutoa haettaessa on lisäksi esitettävä selvitys varainsiirtoveron maksamisesta tai selvitys varainsiirtoverosta vapautumiselle. Hakemuksen saa esittää myös suullisesti, jos asia käy selvästi ilmi esitetyistä asiakirjoista.

Hakemus on toimitettava tai esitettävä paikanpäällä toimivaltaiselle kirjaamisviranomaiselle. Jos hakemus on toimitettu kirjaamisviranomaiselle, joka ei ole asiassa toimivaltainen, hakemus siirretään oikealle viranomaiselle. Siirrosta ilmoitetaan hakijalle. Toimivaltainen kirjaamisviranomainen on se maanmittaustoimisto, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsee.

Nopeaa apua lakiasioihin.