Lainhuuto perintönä saatuun kiinteistöön

Kiinteistö on lainhuudatettava myös silloin, kun se saadaan perintönä. Lainhuudatusaika 6 kk alkaa siitä hetkestä, kun perinnönjako on toimitettu. Perinnönjako on toimitettu, kun kuolinpesän osakkaat ovat allekirjoittaneet jakokirjan tai pesänjakaja on tehnyt jakoratkaisun, eikä sitä ole moitittu.Mikäli kuolinpesässä on vain yksi perillinen, ei perinnönjakoa erikseen tarvitse tehdä. Tällöin kyse on ns. yksinperimystilanteesta. Näissä tapauksissa lainhuudatusaika alkaa perunkirjoitusajan päättymisestä tai, jos ositus on tarpeen kiinteistön erottamiseksi, siitä kun ositus saa lainvoiman.Myös jakamaton kuolinpesä voi hakea kiinteistölle lainhuudon. Näissä tapauksissa on kuitenkin kyse selvennyslainhuudosta (ks. oma artikkeli).Kiinteistö voidaan perinnönjaossa jakaa myös siten, että se jää esim. viiden perillisen yhteiseen omistukseen. Tällöinkin tämä saanto on lainhuudatettava. Jos perinnönjako tehdään siten, että kiinteistö jaetaan viidelle perillisille yhteisesti, kirjataan kunkin omistukseksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin määräosa 1/5.Testamenttiin perustuvan saannon lainhuudatusaika alkaa siitä, kun testamentti saa lainvoiman. Lainvoimaisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että se asiantila, joka testamentissa on määrätty, tulee pysyväksi. Testamentti tulee lainvoimaiseksi, kun kaikki perilliset sen hyväksyvät ja sitoutuvat olemaan moittimatta taikka kun testamenttia ei ole moitittu kuuden (6) kuukauden kuluessa testamentin tiedoksiantamisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.