Lapsen kohtelu esitutkinnassa on merkityksellistä, koska lapsi on ikänsä ja kehitystasonsa vuoksi herkkä ja esim. helposti johdateltavissa. Toisaalta jo esitutkinta kuulusteluineen voi olla lapselle psyykkisesti raskas kokemus.

Lapsen kohtelu esitutkinnassa

Alle 18-vuotiasta on kohdeltava esitutkinnassa hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Esitutkinnassa on huolehdittava siitä, ettei tutkintatoimenpiteistä aiheudu hänelle tarpeetonta haittaa koulussa, työpaikalla tai muussa hänelle tärkeässä ympäristössä. Tämä voi tarkoittaa käytännössä sitä, että esitutkintatoimenpiteet tehdään sellaisina aikoina, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa lapsen normaalille elämänrytmille.

Alle 18-vuotiaisiin kohdistuvat tutkintatoimenpiteet on mahdollisuuksien mukaan annettava tähän tehtävään erityisesti perehtyneille tutkijoille. Esitutkintaviranomaisen on tarvittaessa neuvoteltava lääkärin tai muun asiantuntijan kanssa siitä, voidaanko alle 18-vuotiaaseen kohdistaa tutkintatoimenpiteitä.

Pääsääntöisesti lasta kuulusteltaessa on lapsen huoltajalle tai hänen edunvalvojalleen varattava tilaisuus olla läsnä kuulustelussa. Tutkijalla on kuitenkin oikeus kieltää huoltajan läsnäolo kuulustelussa, jos tätä epäillään lapseen kohdistuneesta rikoksesta tai jos läsnäolo voi muuten vaikeuttaa asian selvittämistä. Lapsen kuuleminen tallennetaan aina videolle tai siihen rinnastettavaan kuva- tai äänitallenteeseen. Tämän vuoksi lasta ei yleensä tarvitse kuulla uudelleen tuomioistuinkäsittelyssä todistelutarkoituksessa.

esitutkintalaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.